Home Проекти Реализирани

Реализирани

 Община Лъки изпълни проект  "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчиво развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения", по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013г", Договор № П13-22-116/ 11.08.2014г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. По проекта се изпълниха следните дейности:

 1. Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация в Института за публична администрация. 

 2. Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език.

 3. Надграждащо обучение за  "Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани". 

 4. Надграждащо обучение за "Методите на повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация".

 5. Дейности по информираност и публичност.

 Информацията е публикувана на 27.09.2014г.

==================================================================================================================

 

Проект „Изграждане на екопътека „Комин дере”, махала Брайковица, община Лъки” Проектът е входиран на 18.12.2012г. в офиса на МИГ „Преспа”-общините Баните, Лъки и Чепеларе” и включва изграждане на места за отдих-доставка и монтиране на 3 бр. беседки / по детайл на производителя/ ; доставка и монтиране на 8 бр. кошчета за отпадъци; съоръжения за туристическата инфраструктура-6 броя пътепоказателни табели според изискванията на БТС и 4 броя рин информационно-образователни табели. Екопътеката ще следва съществуващ общински местен път  гр. Лъки - мах. Брайковица № PDV 3135 (III-861), а беседките ще бъдат поставяни върху терени, общинска собственост. Стойност на проекта-60 000,00 лв. без ДДС. Проектът премина оценяване за административно съответствие и техническа оценка и бе успешно завършен.

 

 

 

 

======================================================================================================================= 

Име на проекта: „ Белица в прегръдката на Родопите” На 21.11.2012г. Община Лъки подписа Договор №16/313/00174 за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Белица в прегръдката на Родопите” 

Стойността на проекта бе 363 890,00 лева.

Срокът на изпълнение бе 24  месеца.

Подборна информация четете тук.

===========================================================================================

Проект „Село Манастир - пъстрото лице на Родопите” На 21.11.2012г. община Лъки подписа Договор №16/313/00166 за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Село Манастир - пъстрото лице на Родопите”

Стойността на проекта бе 196 058,00 лева 

Срокът на изпълнение бе 24  месеца.

Подробна информация четете тук.

=========================================================================================

Име на проекта: „Подземни звезди и Родопското минало” На 19.11.2012г. община Лъки подписа Договор №16/313/00124 за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект :”Подземни звезди и Родопското минало”. Стойността на проекта бе 325 540,00 лева.

Срокът на изпълнение бе 24  месеца.

Подробна информация четете тук.

 =======================================================================================

 Проект: „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство, гр. Лъки" На 19.11.2012г. община Лъки подписа Договор №16/322/00751 за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места ” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проектБлагоустрояване и озеленяване на площадно пространство, гр. Лъки” 

     Стойност на проекта бе 1 887 710,00 лв. без ДДС.

Срок на изпълнение-30 месеца

Подробна информация можете да видите тук.

Пълна презентация на проекта можете да видите тук.

======================================================================================== 

Основен ремонт на покрива на ДВХУИ – с.Джурково   Име на проекта: Основен ремонт на покрива на Дом за възрастните хора с умствена изостаналост” в с.Джурково  

Договор: №РД 04-259/20.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ 

Дейности: извършване на основен ремонт на покрива на социална институция 

Финансиране: МТСП, Фонд «Социална закрила” Бюджет: 23 185 лв

Описание:  Общинска администрация – Лъки изготви проект „Основен ремонт на покрива на Дом за възрастните хора с умствена изостаналост” в с.Джурково, с който кандидатства за отпускане на средства пред Фонд „Социална закрила” към МТСП. Проектът беше одобрен и след подписване на договора се извършиха строително–ремонтни работи на стойност 23 185 лв., с което се подобри състоянието на покривната конструкция на сградата.   

=====================================================================================================================

Име на проекта: „Обществена трапезария” на територията на Община Лъки 

Договори за 2013: №РД 04 – 347 от 14.12.2012г. и № РД 04-123/19.04.2013г. между Фонд «Социална закрила» и Община Лъки 

Дейности: Реализиране на дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Лъки 

Финансиране: МТСП Бюджет: 23445 лв. за 2013г. 

Описание:  През 2009г. Общинска администрация – Лъки кандидатства с проект пред МТСП, Фонд „Социална закрила” за разкриване на Обществена трапезария в град Лъки, която да обхване нуждаещи се лица, които имат трудности във финансово и социално отношение, напр.самотноживеещи, безработни, самотни майки, деца и младежи в риск, социално слаби лица, живеещи под линията на бедността,  хора, които се подпомагат по чл.9 от Закона за социалното подпомагане и др. За да бъдат подпомогната тази уязвима група, част от тези лица бяха включени като бенефициенти на социална услуга „Обществена трапезария”. Предоставянето на социалната услуга „ОТ” до 2012г. имаше сезонен характер и бенефициентите на услугата бяха подкрепени с топъл обяд през най-тежките месеци на есенно-зимния сезон и през пролетта до 30 април. През 2013г. предоставянето на храна от разкритата трапезария е целогодишно., като са обхванати 45 бенефициенти, на които се осигурява топъл обяд – супа, основно ястие и хляб. Разработено е разнообразно седмично меню. Освен в гр.Лъки, храна се доставя и на потребители от съставните села на Общината. 

 ________________________________________________________________________

Име на проекта: Проект „Нов избор – Развитие и реализация”  

Договор: за етап І: № ESF-1103-06-01-D0013/10.05.2012г.    за етап ІІ: № ESF-1103-06-01-D0015/26.07.2012г.                  

Дейности: осигуряване на заетост 

Финансиране: ОП «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС Бюджет: за етап І:   95 868 лв.   за етап ІІ: 102 504 лв.

Описание:  Община Лъки кандидатства през 2012г. по ОПРЧР Проект „Нов избор – Развитие и реализация, за осигуряване на заетост. Проектът има за цел извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", с цел тяхното последващо включване в заетост. Проектът е насочен към безработни лица във възрастови групи до 29г. и над 50г. Спецификата на проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция  към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи.

Като резултат от одобрения проект на Община Лъки, на етап І от неговото реализиране бяха наети на работа 22 безработни лица, които бяха обучени и назначени като пътни работници.

        На етап ІІ от проекта бяха обучени след тримесечно обучение чрез курсове за еколози и  наети на работа 20 безработни лица.

            Бюджетът на проекта осигурява за всяко наето лице :

-         средства за установената за страната минимална работна заплата;

-     средства в размер на допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане

-         средства за основен платен годишен отпуск;

-         средства за дължимото възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса на труда за социално осгуряване;

-   средства в размер на дължимите вноски за сметка та работодателя за фондовете на ДОО, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за НЗОК и др.

След успешно завършване на професионално обучение бе осигурена заетост като пътни работници и еколози на общо 42 лица – представители на целеви групи.  

___________________________________________________________________________________

Име на проекта:„Подкрепа за достоен живот”

 Договор: Междуинституционално рамково споразумение между водеща организация и партньор № BG 09-1607-1от 03.11.2010г., сключено в изпълнение на Заповед №РД 08-52/08.10.2010г. за безвъзмездна финансова помощ 

Дейности: осигуряване на Лични асистенти за хора с увреждания 

Финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” Бюджет: 97 083лв

От 2010г. Община Лъки работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за реализиране на социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот”. Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето. Социалната услуга е  превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.

Проектът има за цел  да разчупи стереотипите на услугата «Личен асистент» и професионализирането й, повишавайки качеството и гъвкавостта на социалните услуги, насочени към подкрепа на хора с тежки увреждания.

На първи и втори етап на проекта през 2010г. броят на сключените договори с лица с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами е 9,   и са сключени съответно 9 договора с лични асистенти, които да обезпечават потребностите на потребителите.

През 2013г. се реализира трети етап на проекта с включването на нови потребители и ЛА, като общият брой на потребителите вече е 18, на личните асистенти – също 18.

С реализацията на Проекта се постига разширен териториален обхват и повишено качество на грижата, чрез предоставяни индивидуално-ориентирани социални услуги за потребителите от лични асистенти с повишени професионални компетентности.

_________________________________________________________________________

Име на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в Община Лъки 

Договор: № А 12-22-49/ 08.05.2013г.

Дейности: обучения на служителите от местната общинска администрация с цел повишаване на квалификацията им

Финансиране: ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд на ЕС, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2. „компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07 Бюджет:   88 422 лв. 

Описание:  В проектът е с продължителност  12 месеца и в него са предвидени обучения на служителите в общинската администрация:

- чуждоезиково обучение по английски език;

- компютърно обучение;

- ефективно взаимодействие на служителите от местната админтистрация с хора от целеви групи;

- изграждане на ключови компетенции.

 

___________________________________________________________________

 

 

Проект „Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом-УПИ II, квартал 25, гр. Лъки и неговото разширение чрез пристрояване на информационен център и изграждането на фотоволтаична централа за собствените нужди от ел. енергия на обекта”

Проектът е одобрен с подписването на Договор №16/321/00839 от 21.09.2011г. между община Лъки и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие. Стойността на проекта е 1 325 900,00 лв.  Срок за изпълнение на проекта-30 месеца от датата на подписване на договора с ДФЗ. Проектът стартира с първа копка на 01.06.2012г. В съществуващата сграда посредством разширение на съществуващите помещения ще се обособят информационен бизнес център, 2 броя кабинети за кръжочна дейност, клуб за компютърни игри и интернет, канцелария, 2 броя складови помещения, многофункционална зала  /с възможности за ползването й за представления, конференции, семинарни занимания/, зала за танци с 2 броя съблекални за мъже и жени, санитарен възел. Подробна информация за проекта вижте тук.

   _________________________________________________________________________________

Проект „Корекции на реки „Манастирска” и „Лъкинска” в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив”

На 16.03.2012г. община Лъки  подписа с МРРБ-гр. София  Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/050 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-20013 г. Общата стойност на проекта е 798 275,00 лв.  Продължителност на проекта-16 месеца.Проектът включва изграждане на бетонна подпорна брегоукрепителна стена по десния бряг на река Лъкинска с височина 5,10м.  и 6,40м. в различните участъци, в регулацията на гр. Лъки. Трасето на подпорната стена по реката следва трасето на бетонния колектор по десния бряг на реката и завършва до съществуващата подпорна стена на р. Лъкинска / при устоя на моста/. Корекцията е с дължина 331,60м. Изпълнението на проекта стартира с първа копка на 14.06.2012г.   

 Подробна информация за проекта вижте тук.  

  

______________________________________________________________________________

 

Проект:  „С раница на път до природните и исторически забележителности на община Лъки”. 

На 06.07.2012г. община Лъки подписа Договор № 16/313/00057 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програмата за развитие на селските райони за проект „С раница на път до природните и исторически забележителности на община Лъки” с ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция.

Стойността на проекта е 253 106,00 лева. 

Срокът на изпълнение е 24  месеца.

Подробна информация за проекта вижте тук.

__________________________________________________________________________________

 

Проект: “Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010-2013)”Имена на проектите:1.„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ”Христо Ботев”гр. Лъки”2.„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ ”Юрий Гагарин” гр. Лъки”

Проектите са разработени съгласно Инструкции за кандидати по проект „Идентификация на проектни линии за финансиране от Международен фонд Козлодуй /2010-2013г./ и обхващат сградния фонд на СОУ”Христо Ботев”-гр. Лъки и ОДЗ „Юрий Гагарин”-гр. Лъки. Стойност на проект ОДЗ-95 168,10 Евро без ДДС.Стойност на проект СОУ – 173 329,73 Евро без ДДС.Строително-монтажните дейности по двата проекта се предвижда да стартират през м. юни 2013г.Дейности включени в проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в  ОДЗ ”Юрий Гагарин” гр. Лъки” са подмяна на прозорци, допълнително изолиране на външни стени, замяна на лампите с нажежаема жичка с енергоспестяващи лампи, изграждане на соларна система, смяна на първичен енергоносител и подмяна на отоплителната инсталация. Специфичната цел на проекта е да подобри и модернизира образователната инфраструктура на територията на община Лъки в частност единственото обединено детско заведение „Юрий Гагарин”гр. Лъки, което ще бъде постигнато чрез предвидените строително –монтажни дейности по внедряването на мерки за енергийна ефективност. Създадените в резултат на проекта подходящи условия за протичане на учебния и възпитателния процес в дългосрочен план ще доведат до постигане на икономически и социални ползи за населението и икономиката.Дейности включени в проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в  СОУ”Христо Ботев”гр. Лъки” са подмяна на прозорци, топлинно изолиране на външни стени, замяна на отоплителната мрежа, смяна на първичен енергоносител и ремонт на покрива.Общата цел на проекта е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с което да подпомогне местното развитие в община Лъки и повишаване качеството на средата на живот. Реализацията на предвидените дребномащабни инвестиции ще разреши проблема с остарялата и нерентабилна образователна инфраструктура в Общината, като по този начин в дългосрочен план ще доведе до постигане на икономическите и социални ползи. Специфичната цел на проекта е да подобри и модернизира образователната инфраструктура, а именно: единственото за община Лъки СОУ „Христо Ботев”.

________________________________________________________________

 

 

 

 

В изпълнение на изискването на чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие, внасям за обсъждане и приемане „Общински план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020г”. Общинския план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, като разработването му, съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, се организира от кмета на общината .

 

Настоящият проект на „Общински план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020г.” е разработен в рамките на проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Община Лъки”, изпълняван по договор № 13-13-55 от 07.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, Приоритетна ос 1 «Добро управление», подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” , бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет . Основен консултант и изпълнител при разработването на проекта за ОПР 2014-2020г. е «Консилиум Лъки 2014-2020г.». Разработването на ОПР 2014-2020г. премина при широко участие на заинтересованите страни, в съответствие с добрите практики при стратегическото планиране. Бяха проведени интервюта с представители на ключови за икономическото развитие и обществения живот организации, фокус-групи със служители в общинската администрация, бюджетната сфера, представители на бизнеса и граждани от всички населени места в общината. Проучени бяха актуални стратегически и планови документи на европейско, национално, регионално и местно ниво, секторни стратегии и програми. Използвани бяха официални статистически данни за състоянието на общината , както и бяха набрани  допълнителни теренни данни. Предлагания проект на ОПР 2014-2020г. е фокусиран върху приоритетите, свързани с основните потребности на жителите на общината. В него са формулирани реални и измерими цели, обединяващи дейности и мерки. Отчетени са хоризонталните европейски и национални приоритети за устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

 

Стратегическите цели в Плана за развитие са:

 Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на общината чрез подкрепа на икономическата структура.

 Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическата атрактивност.

 Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност.

 Стратегическа цел 4: Осигуряване на адекватни инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура за засилване на социалното сближаване.

 

Резултатите от проведения социално-икономически анализ и вижданията за развитието на местните участници в процеса, спомогнаха при формирането на следните приоритети :

 

ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА, НИВОТО НА ЗАЕТОСТ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ

 

ПРИОРИТЕТ 2. ЕФЕКТИВНА И ЕФИКАСНА МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 

ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

ПРИОРИТЕТ 4. ТУРИЗМЪТ КАТО СПЕЦИФИЧЕН ФАКТОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

 

ПРИОРИТЕТ 5. ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА

 

Формулирани бяха  дейности, мерки и конкретни проекти към всеки приоритет, които обобщават идентифицираните проблеми и области за интервенции през периода 2014-2020г. в община Лъки. Съществен елемент от общинския план за развитие на община Лъки е индикативната финансова таблица, която дава финансов израз на предвидените за реализация в плана мерки по съответните приоритети. За седемгодишния период на реализация на общинския план за развитие са предвидени средства в размер на 105 460 000 лева . Най- много средства са предвидени за ПРИОРИТЕТ 4. „ТУРИЗМЪТ КАТО СПЕЦИФИЧЕН ФАКТОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ„ – 57,8 %  и ПРИОРИТЕТ 5. ДОСТЪПНОСТ, СВЪРЗАНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА - 33,8 % . Взети заедно двата приоритета са над 90% от всички планирани средства, необходими за реализацията на залегналите в ОПР проекти. Структурата по източници на финансиране показва, че планът предвижда 77,5% от финансирането да дойде от европейските фондове и програми, 13,7% от централния бюджет, 5,6% от частни инвеститори, 2 % от местен бюджет и 1,2% от други източници. Това разпределение се налага, предвид бавните процеси на децентрализация в страната, ниския размер на собствените приходи, силната зависимост от държавните субсидии и трансфери и ограничените възможности на общината да провежда целенасочена политика на икономическо развитие и просперитет на местното население.

 

Съгласно законодателството в областта на регионалното развитие, кметът на общината и Общинския съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и последващите реализация и наблюдение на ОПР. За тази цел в ОПР е разработена система от количествени индикатори, обвързани с фактическото състояние на общината в ключови за местното развитие сфери.

 

Заедно с разработването на ОПР 2014-2020г. след задълбочен анализ на стратегическите документи, налични в община Лъки и след проведено социологическо проучване сред жителите и бизнеса в населените места в общината, бяха разработени и следните две приоритетни политики, както и правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните  политики, а именно :

 

1. „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020г.”

 

2. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В ОБЩИНА ЛЪКИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.”

 

3. Правила за мониторинг, контрол и оценка на Политика за развитие на техническата инфраструктура

 

4. Правила за мониторинг, контрол и оценка на Стратегия за развитие на туризма

 

 

Публикувано на 06.08.2014г.

 

========================================================================================================================= 

1. Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки”

2. Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ”

3. “Партньорство за устойчиво европейско развитие”.      На 10.04.2009 г. община Лъки подписа Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/048 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие 2007 -2013 г.» по схема BG161PO001/4.2-01/2008 : “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” за проект: “Партньорство за устойчиво европейско развитие”.Стойността на проекта е 121 220 лева .

Изпълнението на проекта приключи на 10.04.2010г.

Снимков материал от проекта - 1 и 2.

4. “Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища” в община Лъки