Home Проекти В процес на изработка

В процес на изработка

ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ, С КОИТО ЩЕ СЕ КАНДИДАТСВА:

 

Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, който ще бъде подаден за финансирани по реда на ПМС 209 от 20.08.2009г. Проектът ще включва техническа и биологична рекултивация на общинското депо в м. „Ивански дол”, община Лъки.

 Проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ” Проектът ще включва изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Лъки, доизграждане на довеждащ колектор до ПСОВ и изграждане на  довеждащ водопровод до ПСОВ.