Home Общински дейности Социални дейности

Социални дейности

Социални дейности


- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с.Джурково, община Лъки

Домът за възрастни хора с умствена изостаналост – с.Джурково е специализирана институция, в която за настанените хора се предоставят комплекс от социални услуги и се полагат грижи извън обичайната домашна среда. Капацитетът на Дома е 40 души.

Настанените в дома са с различна степен на физически и/или психически увреждания.

Социални услуги:

- 24-часово медицинско обгрижване и обслужване

- трудотерапия

- арттерапия

- кинезетерапия

- психотерапия

- рехабилитационни дейности.


Обзавеждeна е зала за рехабилитация с отговарящо на съвременните изисквания в тази област оборудване – успоредки, шведски стени, уреди за развитие и движение на китката, уреди за запазване изправено положение, надуваем дворец и др. Оборудвана е зала за мултисензорна стимулация. Осигурени са дидактически материали и техника за провеждане на дидактическо обучение. Оборудвана е манипулационна. Обособена е стая за усамотяване. Обзаведен е хол за удобство на домуващите

Осигурен е достъп до телефонен пост. Чрез абонамент се доставят вестници и списания. На разположение е достатъчно аудио-визуална техника и сателитна телевизия.

За разнообразяване на живота на домуващите са изградени на открито беседки, алеи, пейки.

Създадена е организация за социокултурни и спортни дейности, разходки, екскурзии, отдих. Осигурено е съдействие за водене на лична кореспонденция.


Банкова сметка, на която можете да направите дарение:

BG75SISA93008403000100

Банка ДСК – клон гр.Лъки

Код: 445100

BIC: SISABGSF


За контакти и информация:

Емилия Стоянова – Директор, тел.: 0331 98861 


- Отдел “Социална закрила” – община Лъки е териториална структура на Агенцията за социално подпомагане. Намира се на ул.“Възраждане” № 10. Помещенията му са разположени в сградата на бивш “Битов комбинат”, на третия етаж.

В отдела работят двама служители, които осъществяват административното обслужване на населението на община Лъки.


Административните услуги предоставяни от отдела са:

  • Информиране, консултиране и насочване на гражданите във връзка с дейностите в областта на социалното подпомагане;

  • Приемане на молби – декларации за отпускане на социални помощи по Закон за социално подпомагане, Закон за семейните помощи за деца, Закон за интеграция на хората с увреждания; Приемане на документи за ползване на социални услуги; Приемане на молби – декларации за отпускане на целева помощ за отопление; Приемане на молби-декларации за освобождаване на лица с трайни увреждания от винетни такси.


Приоритетните цели за изпълнение от отдела са:

  • Гарантиране социална защита на уязвимите групи на населението чрез по-добра насоченост на социалните помощ, предоставяне на социални услуги и създаване условия за социална интеграция на уязвимите групи от населението

  • Насърчаване на трудовата заетост на подпомаганите лица

  • Добра информираност на обществото за предоставяните социални услуги

  • Осигуряване на добро административно обслужване


Работното време на отдела е от 9.00 часа до 17.30 часа

Телефон за контакт: 03052 / 22-14; 03052 / 22-09;

E-mail: dsp_Lucki@abv.bg