Home Екология Общинска програма за опазване на околната среда

Общинска програма за опазване на околната среда


ОБЩИНА ЛЪКИ

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Одобрена с

Решение  № 75/ 28.07.2016г. на

Общински съвет - Лъки

Период на действие

2016 – 2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ

тема

страница

ВЪВЕДЕНИЕ

6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

8

ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПООС

10

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

11

ОСНОВАНИЕ

15

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ОБЩИНАТА И АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

17

ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

17

Релеф

18

Ландшафт

18

Климат

19

Води и  водни басейни

19

Геология

20

Почви, растителност, животински свят

20

Културно наследство

21

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

22

Демографска и социална специфика

22

Равнище на безработица и заетост

25

Икономическа характеристика на община Лъки

25

Прогнозна информация за развитие на земеделието

28

Техническа инфраструктура

29

Водоснабдяване и канализация

30

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

31

Анализ на компонентите на околна среда и факторите на въздействие

31

Атмосферен въздух

31

Шум

33

Почви

33

Води и водни ресурси

35

Неприятни миризми

37

Радиация, електромагнитни полета и нейонизиращи лъчения

37

Лечебни растения

38

Защитени територии, гори и биоразнообразие

38

Редки, ендемични, реликтни и защитени растителни видове, включени в Червената книга

39

Защитени територии

43

Гори

47

Влияние върху биоразнообразието в територията

48

Отпадъци

49

Генерирани отпадъци

50

Сметосъбиране и сметоизвозване

52

Система за обезвреждане на ТБО

55

Почистване на улиците и обществените места

55

Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

55

Комисии, отдели и специалисти в областта на околната среда

58

Информация за обществеността

59

РАЗДЕЛ ІV

АНАЛИЗ НА СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ (SWOT-анализ)

59

РАЗДЕЛ V

ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛЪКИ И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

61

Стратегически цели, приоритети и план за действие

64

Финансиране

67

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Отговорности

 

67

Принципи и приоритетност при реализацията на ОПООС

68

Индикатори за изпълнение на програмата

69

Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазване на околната среда

71

Процес на разработване и съгласуване на програмата

71

Приложения

72

 

ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА /СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ/

 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT)

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНАТА

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИТЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН

 

СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА:

 

МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

 

SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

·         Богати природни ресурси, съхранена природа и добри общи екологични показатели

·         100 %  от територията на общината  попада в  екологичната мрежа Натура 2000.

·         Богато и добре запазено биологично разнообразие.

·         Висок дял от естествени, качествени гори и  лесистост

·         Голямо разнообразие на недървесни ресурси

·          Съхранени находища на лечебни растения

·         Висока обезпеченост на общината с чисти води

·         Благоприятни природо - климатични условия

·         Добре функциониращо ловно стопанство

·         Добре развит, устойчив  поклоннически туризъм и нарастващ интерес и пазар за продукти на екологичен туризъм

·         Наличие на МИГ в територията

·         Активна местна администрация

·         Запазени гори

 

 

·         Липса на систематизирана информация за състоянието на околната среда

·         Ограничени финансови ресурси за управление на инфраструктурата за околната среда.

·         Недостатъчно ефективна система за управление на отпадъците

·          Голяма отдалеченост от  регионалното депо за ТБО

·         Наличие на големи промишлени предприятия в жилищните райони на гр.Лъки

·         недоизградена инфраструктура (ВиК).

·         Липса на пречиствателна станция за питейна вода и липса на ГПСОВ за отпадни води

·         Липса на активни местни НПО

·         Масово използване на твърди и течни горива без прилагане на алтернативи;

·         Увеличаване дела на изоставените земеделски земи

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

·         Създаване на съвременна информационна система и база с данни за управление на околната среда с осигуряване на обществен достъп до нея

·         Усъвършенстване и осъвременяване на стратегическата рамка за опазване и управление на околната среда

·         Повишаване на капацитета на Общинската администрация за привличане на средства  в сферата на околната среда

·         Финансовият ресурс на секторните оперативни програми в периода 2014 - 2020 г. и ПРСР;

·         Достъп до нови технологии, ноу- хау и други ресурси;

·         Прилагане на европейските и национални политики по опазването на околната среда

·          Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

·         Въвеждане на многофункционално горско стопанство сертификация на местните гори

·         Насърчаване на развитието на алтернативно и  биологично земеделие

·         Подпомагане и подкрепа за развитие на пасищно животновъдство

·         Нарастващ интерес и пазар към продукти на устойчив и екологичен туризъм

·         Повишаване информираността на населението

·         Популяризиране на публично - частни партньорства в управлението на околната среда

·         Проучване на опита на ЕС и популяризиране на добри практики и проекти свързани с устойчиво развитие на територии попадащи в мрежата Натура 2000.

·         Комасация на земеделските земи

 

·         Недостатъчен капацитет на общинската администрация за прилагане на новото, непрекъснато променящо се екологично законодателство

·         Чести поройни бедствия

·         Повишаване на инвестиционните намерения за изграждане на МВЕЦ

·         Засилени ерозионни и гравитационни процеси

·         Загуба на традиционни местообитания и видове в следствие на прекомерна експлоатация на ресурси (гори, ловни видове)

·         Конфликт между едри хищници и земеделски производители

·         Глобалната промяна в климата и зачестяване на екстремните климатични     събития (засушавания, наводнения, ураганни ветрове, пожари и др.)

·         влошаване на общото състояние на техническата инфраструктура;

 

 

Визията за околната среда на общината представлява идеалното положение, което се стреми да постигне общината, включително и чрез реализирането на настоящата програма. Като такава, тя трябва да се вписва в общата визия за развитието на общината, определена в ОПР 2014-2040, която гласи:

 

ОБЩИНА ЛЪКИ Е СЪС СЪХРАНЕНА ЖИЗНЕНА,

ЗДРАВОСЛОВНА И ОКОЛНА СРЕДА С БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА,

РАЗВИТА ДОБИВНА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ,

КОЕТО ГАРАНТИРА ДОБЪР ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО. " 

 

всеки заинтересован може да се запознае с пълния текст на  програмата от тук.

публикувано 2016 година.