Home Указател

Указател

ОБЩИНА  ЛЪКИ

 

Адрес:
гр. Лъки, общ. Лъки, обл.Пловдив
пощ.код 4241, ул. "Възраждане" №18
тел. 03052 / 22 55

www.oblaki.com

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЛЪКИ

Етаж

Стая

Длъжност

Име, фамилия

Телефони за връзка

 

 

І.РЪКОВОДСТВО

 

телефон

вътр. №

3

20

Кмет на Община

Инж. Валентин Симеонов

22 55

102

3

21

Заместник-кмет

-

27 82

108

3

23

Секретар

Стефка Николова

22 11

106

3

22

Председател на ОбС - Лъки

Илия Данчев

0331/

988 99

107

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

 

1. Кмет на с. Дряново

Недялка Узунова

0331 / 988 07

 

 

2. Кмет на с. Белица

 Елко Огнянов

0331 / 988 14

 

 

3. Км. наместник на с. Манастир

Милена Иванова

0331/

988 17

 

 

4. Км. наместник на с. Борово

Савка Канева 

0331 / 988 16

 

 

5. Км. наместник на с. Югово

-

 

0331 / 988 12

 

 

6. Км. наместник на с. Джурково

Димитър Славчев

 

0331 / 988 71

 

 

7. Км. наместник на с. Здравец

 Росица Странджалиева

0331 / 988 04

 

 

8. Км. наместник на с. Лъкавица

 Трайчо Мешев

0331 / 988 40

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

Отдел “Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността"

 

 

 

2

11

1. Началник отдел, той и главен счетоводител

 Захаринка Назърова

22 35

113

2

10

2. Главен специалист "Бюджет и ТРЗ"

Минка Симеонова 

2035

118

1

1

3. Главен специалист "Приходи по местни данъци и такси”

Соня Лозанова

22 55

112

2

12

4. Старши счетоводител

Снежана Брусева

20 94

116

2

9

5. Старши касиер - счетоводител

Ани Красимирова

 

122

 

1

 

3

6. Главен специалист "Управление при кризи, гражданска защита, той и домакин"

 

Даниела Радева

 

 

110

3

 

7. Изпълнител - шофьор - снабдител

Стефан Сираков

 

123

 

 

8. Работник – чистачка на общински сграден фонд

Радка Лилова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел "Административно - правно обслужване"

 

 

 

3

24

1. Юрисконсулт

Емилия Стоянова

 

105

1

5

2. Главен специалист "Гражданска регистрация и деловодство”

Славка Неделчева

 

114

 

3

 

20

3. Главен специалист “Канцелария на кмета, човешки ресурси и протокол”

 

Елица Мешева

 

22 55

 

101

 

3

 

22а

4. Главен специалист “Обслужване на ОбС, информационно обслужване, технологии и жалби, връзки с обществеността “

 

Марияна Радкова

 

22 88

 

 

1

 

1

5. Главен специалист “Административно обслужване на граждани”

 

Снежана Чукалова

 

 

112

 

 

ІV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

Отдел: “Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции”

 

 

 

 

2

 

13

 

1.Началник отдел

 

инж. Стела Атанасова

0331/

988 99

117

 

2

 

14а

2. Главен експерт "ОМП, класифицирана информация, обществени поръчки и проекти по оперативни и други програми "

 

Емилия Лисова

 

 

 

113

 

2

 

14

3. Главен експерт "Екология, ООС, координация, евроинтеграция и проекти по оперативни и други програми "

 

Ваня Куцева

 

 

 

104

 

2

 

14

4. Главен експерт "Туризъм, транспорт, търговия и проекти по оперативни и други програми "

 

Рилка Кузманова

 

 

 

104

 

2

 

8

5. Главен експерт "Образование, здравеопазване, култура, проекти по оперативни и други програми, младежки и социални дейности"

 

инж. Елеонора Димитрова

 

 

 

121

 

 

Отдел "Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство"

 

 

 

16

1. Главен архитект

арх. Константин Атанасов

 

103

17

2. Главен специалист "Общинска собственост, концесии и приватизация"

 

Емил Адамов

 

 

119

 

 

17

3. Главен специалист " Устройство на територията, кадастър и регулация”

 

инж. Владимир Медев

 

 

120

 

 

18

4. Главен специалист "Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и незаконно строителство"

 

Йосиф Чукалов

 

 

120

 

  2

 

15

5. Главен специалист “Инвеститорски контрол, специалист по оценяване и остойностяване на стихийни бедствия, проекти”

 

Ивайло Сираков

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжност за хора с трайни увреждания по чл. 9а от Закона за държавния служител

 

 

 

 

1

 

2

Секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, той и завеждащ архивохранилище"

 

Захарина Кирилова