Home Екология Обществено обявяване

Обществено обявяване

Общинска администрация обявява Съобщение за публично обявяване за издаване за разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - рибарник с.Дряново. 

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете от тук.

публикувано на 19.07.2017 година.  

 

Общинска администрация обявява задание за Доклад за ОВОС на Лъки Инвест АД - гр.Лъки, относно депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на Хвостохранилище - Лъки 2- временно. 

Обявата на Общинска администрация - Лъки  вижте тук.

С пълния текст на заданието можете да се запознаете от тук.

публикувано на 13.06.2017 година. 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЛЪКИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ В СТАЯ №14 /ВАНЯ КУЦЕВА/ ОТ 30.03.2017Г. ДО 30.04.2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ 8,00 ДО  17,00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА  ЖИТЕЛИТЕ НА  ОБЩИНАТА ПРОЕКТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО КАПТИРАН ИЗВОР В ИМОТ № 084066 ПО КАРТАТА ЗА  ВЪЗСТАНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЮГОВО, ОБЩИНА ЛЪКИ. ЛИЦАТА, ЧИИТО ИМОТИ ПОПАДАТ В ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИРАНАТА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ПОЯС II МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ  С ПРОЕКТА, КОЙТО Е НА ТЯХНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И В ОФИСА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИБР, ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ.”ЯНКО САКЪЗОВ” №35, СТАЯ №37 В ПЕРИОДА ОТ 28.03.2017Г. ДО 28.04.2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПРОЕКТ ДО 30.04.2017Г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 30.03.2017г.

 

Община Лъки обявява Решение № СМ-03-ЕО/2017 на РИОСВ - гр.Смолян, за преценяване необходимостта от екологична оценка на програми и планове, от което е видно, че не е необходимо извършване на екологична оценка на Общинската програма за управление на отпадъците на община Лъки с период на действие 2016-2020 година.

с пълния текст на решението можете да се запознаете от тук.

публикувано на 21.02.2017г. 

 

Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Публикувано на 16.01.2017г. 

 

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Лъки.

публикувано на 07.09.2016 година.

 

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Лъки.

публикувано на 23.08.2016 година.

 

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Лъки.

публикувано на 09.08.2016 година.

 

Уведомление за инвестиционно намерение на община Лъки.

публикувано на 09.08.2016 година. 

 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани страни, издаденото от МОСВ съобщение за публично обявяване на крайпътно заведение в местността "Юговско ханче" , землище с.Югово, общ. Лъки.

с пълния текст на съобщението можете да се запознаете от тук.

публикувано на 29 юли 2016 година.

 

Уведомление за инвестиционно предложение на Лъки Инвест  АД - Лъки.

публикувано на 10.06.2016 година. 

 

 Уведомление за инвестиционно намерение на Лъки Инвест  АД - Лъки.

публикувано на 03.06.2016 година. 

 

Уведомление за инвестиционно намерение на ПК Победа - Лъки.

публикувано на 30.05.2016 година.

 

 Във връзка с провеждана процедура за оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ - Смолян с вх. № КПД-14-89/ 18.02.2016 год., „Лъки Инвест“ АД - гр. Лъки, ул. “Освобождение“ № 2, уведомява, че е изготвена исканата информация за инвестиционно предложение „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки-2-временно” съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за извършване на ОВОС, която е достъпна за запознаване в общ. Лъки и на сайта на „Лъки Инвест“ АД.

С пълния текст на инвестиционното намерение можете да се запознаете от тук. 

публикувано на 17.05.2016 година

 

 

Приложение № 2 за инвестиционен проект  - "Кравеферма за 150 крави в землище с.Борово, общ.Лъки".

публикувано 19.04.2016г. 

 

 Уведомление за инвестиционно намерение на Лъки Инвест  АД - Лъки.

публикувано на 13.04.2016 година.

 

Уведомление за инвестиционно намерение на Флотационна фабрика - Лъки.

публикувано на 11.03.2016 година.

 

Разрешение за проучване на природни богатства.

публикувано на 11.03.2016 година 

 

Съобщение за публично обявяване на решение за водовземане от повърхностен воден обект

публикувано на  07.09.2015г.

 

Съобщение за публично обявяванe  на инвестиционно предложение на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки за ОВОС на хвостохранилище.

публикувано на 12.08.2015г. 

 

Съобщение за публично обявяванe на инвестиционно предложение по проект „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки”.

публикувано на 11.08.2015г. 

 

 

О Б Я В А

В изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействие върху околната среда уведомяваме, че община Лъки с адрес: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” №18 има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на сондаж в кв. 59 на град Лъки”. Инвестиционното намерение обхваща изграждане на сондаж в кв. 59 на град Лъки с диаметър на обсадните тръби ф 200 мм и дълбочина до 20 м за поливане на зелени площи в централна градска част и захранване на два броя фонтани по проект: „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство град Лъки”, финансиран по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони с планов период 2007 – 2013 г.

При проявен интерес към инвестиционното намерение всеки би могъл да се запознае на официалния сайт на община Лъки www.oblaki.com. За мнения, въпроси и възражения, моля обръщайте се на адрес: ОбА –Лъки, град Лъки, п.к.4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18.

С информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС можете да се запознаете от тук.

Общинска администрация – град Лъки

публикувано на 16.06.2015г. 

 

 

Съобщение за публично обявяванe на инвестиционно предложение на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки за частично изменение на МВЕЦ Лъки-2 - съществуваща.

публикувано на 23.03.2015г. 

 

 

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни водни обекти.

публикувано на 12.12.2014г.

 

 

Съобщение за публично обявяване № РЯ-28/2014г. - Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения

публикувано на 07.10.2014г.

На основание чл.13, т.3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. в ДВ бр.13 от 15.02.2000г.) РИОСВ- Пловдив уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на Плана за управление на резерват "Червената стена".

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.09.2014г. от 14.00 часа в сградата на община Асеновград.
Проекта за Плана за управление е на разположение в РИОСВ - Пловдив, бул.Марица, № 122, стая 10.

публикувано на 10.09.2014 година

 

Обява за инвестиционно намерение за изменение на ПУП на с.Манастир - Община Лъки, касаещо УПИ ІІ-8 и ХІІ-8 в кв.3, с цел ново сторителство на къща за гости.

публикувано на 10.01.2014 година.

 

Обява за инвестиционно намерение за изпълнение на строително-монтажни работи за рекултивация на старо депо в м.Ивански дол" - Община Лъки.

публикувано на 17.10.2013г.

 

Съобщение № ПВО-73 - Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

 

Решение СМ-014-ПР/2011г. за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № СМ-01-ЕО/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

 Публикувано на: 14.01.2011г.

Решение №8-П/2011г. за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение за "ИЗграждане на МВЕЦ "КОНСОРТ" на р.Чепеларска" в землищата на с.Нареченски бани и с.Бачково, община Асеновград и с.Югово, община Лъки с възложител "Консорт" ООД.

                                                                                                       Публикувано на: 02.05.2011г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 

                                                                                                       Публикувано на: 15.03.2012г.