Home Проекти Входирани

Входирани

Община Лъки е входирала по донорски програми следните проекти през първото полугодие на 2013 година.

1. Проект:  Реконструкция на автогара гр. Лъки”

Община Лъки изготви проект „Реконструкция на автогара гр. Лъки” по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони, който през 2012г. е входиран за оценка в офиса на МИГ „Преспа”-общините Баните, Лъки и Чепеларе”. В момента проекта се оценява от Държавен фонд „Земеделие”. 

Стойност на проекта-258 930,36 лв. без ДДС.

По проекта ще бъде реконструирана съществуващата автогара с обособяване на помещения-каса, информация, багаж, стая за шофьори, стая за майки с деца, чакалня, тоалетна;  доизградена съществуваща подпорна стена и внедрени мерки за енергийна ефективност в сградата на автогарата. Ще бъде обособен паркинг за автобусите и перони. Покрива на автогарата ще бъде с озеленителна система. Във връзка с информираност и публичност ще бъдат осъществени следните дейности: поставяне на билборд, постоянно обяснителни табели, изготвяне на съобщения за пресата и местната ТВ, качване на информация на интернет страницата на община Лъки, провеждане на пресконференции.