Home Общински съвет Докладни и проекти за обсъждане

Докладни и проекти

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки, обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година.

   Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Лъки през 2017г. се разработва и внася на основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ, който гласи следното: „Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.”.

Програмата обединява предложенията за дейност за 2017г., направени от всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Лъки, съобразена е с изискванията на нормативната база и националната културна политика. 

 

 проект на програмата мотиви за приемането й

публикувано на 12.05.2017г. 

=============================================================================================================== 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки, обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Общинска програма за управление на отпадъците в община Лъки с период на действие 2016-2020 година

    Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Лъки е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е изготвена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2016 – 2020 година. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.

 

    Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.

проект на програмата мотиви за приемането й

публикувано на 21.02.2017г. 

=============================================================================================================== 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки, обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Общински  програма за развитие на туризма за 2017 година в община Лъки

Общинската програмата е разработена според разпоредбите на чл.11, ал.1 от Закона за туризма. Тя  е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на туризма в Общината. Тази програма е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълнение и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящи се условия, нормативна база и икономическа среда.

проект на програмата

публикувано на 13.01.2017г. 

================================================================================================================

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки, обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Общинският годишен план за младежта за 2017г

Общинският годишен план за младежта за 2017г. е разработен от Общински консултативен съвет по въпросите за младежта за Община Лъки и се приема по предложение на Кмета на Община Лъки от ОбС – Лъки.

Общинският план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за младежта и Общинската програма за закрила на детето и в съответствие с общинската политика относно приоритетите за развитие на младите хора в Община Лъки. Освен със Закона за младежка,  Общинският план за младежта на Община Лъки е съобразен с Националната стратегия за младежта (2012-2020), приета от МС.

Темите и въпросите, които стоят пред младите хора, налага гъвкав подход за създаване и изпълнение на годишния общински план за младежта. В този смисъл за да има развитие по отношение на младежката политика трябва в плана да са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящият план се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация на отговорните институции в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, младежко доброволчество и др. 

доклад и мотиви за приемането му  проект на ОПМ 2017

публикувано на 12.01.2017 год. 

================================================================================================================

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Общинска Програма за енергийна ефективност 2017-2020 година

 Съгласно разпоредбите на чл.12 ал.1 от Закона за енергийната ефективност политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на Държавната власт и органите на местното самоуправление, чрез изготвяне на програми за енергийна ефективност. Към настоящия момент Общинската Програма за енергийна ефективност на община Лъки за период 2014-2016 година е приета от Общински съвет-Лъки на редовно заседание с Решение № 341 взето с Протокол № 48 от проведеното на  30.10.2014г.. Изтичането на срока за който е приета и излизането на нови нормативни документи, като Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради, които дават нови възможности, налага приемането на нова програма.

Общинската Програма за енергийна ефективност е елемент от държавната политика за енергийна ефективност. Разработването и изпълнението на проекти за енергийна ефективност са част от държавната политика на Република България за устойчиво развитие. 

 Финансирането ще се извърши в съответствие с чл. 12, ал.4 от ЗЕЕ, съгласно приетия бюджет. За изпълнение на целевата програма за осъществяване на мерки по ЕЕ, е необходимо съобразно възможностите да се предвидят целеви средства в бюджета на общината.

доклад и мотиви за приемането й  проект на ОПЕЕ 2017-2020г.

публикувано на 04.01.2017 год. 

================================================================================================================

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Лъки, обявява на всички заинтересовани лица изготвения проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2017 година. 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2017 год. включва всички имоти и вещи, непродадени през 2016 год. или такива, които не се използват по предназначение и не са необходими за нуждите на ОбА или ОбС и се изготвя съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от новата Наредба за РПУРОИ на Общински съвет - Лъки

доклад и мотиви за приемането й  проект на ГПУРИВОС

публикувано на 04.01.2017 год. 

================================================================================================================ 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 30-дневен срок, считано от 19.12.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество.

мотиви за приемането  проект на наредбата

публикувано на 19.12.2016 год. 

================================================================================================================

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Лъки се уреждат отношенията, свързани с определяне размера на местните данъци, такси и цени на услуги, при условията и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси. С цел обективното определяне на размера на местните данъци и поради факта, че действащата Наредба, като цяло не е съществено актуализирана от 29.12.2010 година и в същата има раздели, които не кореспондират с действащото законодателство в момента, предлагаме на вниманието ви внесените в деловодството на ОбС-Лъки проекти на две наредби, от общинския съветник - г-н Пламен Райчев, както следва: 

1. Наредба за определяне размера на местните данъци.

2. Наредба за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки.

3. Мотивите за приемането им.

публикувано на 22.11.2016 година. 

================================================================================================================

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 14-дневен срок, считано от 20.10.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда на извършване на търговска дейност на територията на община Лъки.

мотиви за приемането  проект на наредбата

публикувано на 20.10.2016 год. 

================================================================================================================  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 14-дневен срок, считано от 20.10.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество.

мотиви за приемането  проект на наредбата

публикувано на 20.10.2016 год. 

================================================================================================================ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 14-дневен срок, считано от 20.10.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Лъки.

мотиви за приемането  проект на наредбата

публикувано на 20.10.2016 год. 

================================================================================================================  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 14-дневен срок, считано от 20.10.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки.

мотиви за приемането  проект на наредбата

публикувано на 20.10.2016 год. 

================================================================================================================

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Лъки в регламентирания 14-дневен срок, считано от 03.10.2016 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проекта на Наредба за местните данъци на територията на община Лъки.

мотиви за приемането проект на наредбата

публикувано на 03.10.2016 год. 

================================================================================================================ 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

На територията на Община Лъки действа Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Лъки, приета с Решение № 64, взето с протокол № 8 от 31.05.2016 г. на Общински съвет Лъки, изменена с Решение № 74, взето с Протокол № 10 от 28.07.2016г.

            Сега действащата Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Лъки е съобразена с действащото законодателство и не съдържа норми, които да противоречат на нормативни актове от по-висок ранг, но не обхваща няколко групи обществени отношения, на които систематичното място им е в таза наредба. За да се преодолее празнотата в подзаконовия нормативен акт, се направи ревизия на липсващите групи обществени отношения, които трябва да намерят място между разпоредбите на сега действащата наредба. Промените, които трябва да се направят са многобройни и важни. Евентуалното изменение на действащата Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Лъки би довело до промяна на повечето членове и алинеи, както и на цели раздели, което ще създаде затруднение и объркване от страна на гражданите и служителите на община Лъки. Поради това се налага цялостна отмяна на горецитираната Наредба и приемането на нова, която ще преодолее празнотата в сега действащата Наредба.

  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 79 от АПК, в установения законов срок, проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Лъки се публикува на интернет-страницата на общината за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички заинтересовани лица.

 С пълния текст на самата наредба можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02.09.2016 година. 

==================================================================================================================

Община Лъки обявява за информация на гражданите й изготвения проект на Наредба за  обстоятелствата и реда за вписване в регистъра на общинските детски градини.

Настоящата Наредба бе изготвена в изпълнение на новия Закон за предучилищното и училищното образование, според който обстоятелствата и редът за вписване в регистъра на детските градини се регламентират с наредба на общинския съвет. Съгласно изискванията на закона:

Чл. 346. (1) Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал.1, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния ОбС.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Лъки публикува на сайта на общината проект на Наредба  за обстоятелствата и реда за вписване в регистъра на детските градини и предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в Деловодството на Община Лъки, ул.„Възраждане” № 18

 С пълния текст на самата наредба можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02. 09.2016 година. 

 =============================================================================================================== 

Съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за туризма, кмета на общината трябва да разработи Програма за развитие на туризма в общината, която след ободрението й от действащия Консултативен съвет по туризъм към общината да се внесе за приемане и одобрение от Общински съвет - Лъки.

При разработването на Програмата за 2016 година, основен приоритет се явява популяризирането и поддържането на изградената със средства на ЕС инфраструктура, обслужваща туризма в общината.  

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Лъки публикува на сайта на общината проекта на Програмата за развитие на туризма на община Лъки за 2016 година, като по този начин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или в Деловодството на Община Лъки, ул.„Възраждане” № 18.

С пълния текст на програмата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02.09.2016 година