Home Новини

Новини

=====================================================================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА следните общински движими вещи /МПС/:

Лек автомобил „ФОРД - МОНДЕО

Лек автомобил „ВАЗ 2121” / НИВА

Специализиран автомобил „РАФ 2203” / ЛАТВИЯ

Комбиниран  трактор  и  багер „БЕЛАРУС ЮМЗ-6КЛ

 С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

ПУБЛИКУВАНО НА 25.08.2017 Г.  

=====================================================================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -

4 БРОЯ В ГР. ЛЪКИ И 1 БРОЙ В С. БЕЛИЦА

 С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

ПУБЛИКУВАНО НА 18.05.2017 Г. 

======================================================================================================================= 

Обява на Община Лъки по реализирания проект

по Договор с регистрационен номер

BG05FMOP001-3.002-0133-C001


„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Лъки“ между АСП и Община Лъки.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 09.05.2017 година.

=======================================================================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЯВЯВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА, ЗАПОВЕД № 70 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ, ОТНОСНО  ВОДОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ 

 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК.

 публикувано на 02 май 2017 година

====================================================================================================================== 

Общинска администрация - гр.Лъки обявява  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ на заличените лица

 за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.

съгласно разпоредбите на (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 

списъци на заличените лица от община Лъки  за предстоящите парламентарни избори

 

публикувано на 14.03.2017г. 

======================================================================================================================= 

Гласуване на друго място на избори за Народно събрание насрочени за 26 март 2017 г.

Всеки избирател има възможност да гласува на място, различно от постоянния си адрес при определени условия. Изборния кодекс регламентира следните възможности за гласуване на друго място:

  • • Удостоверение за гласуване на друго място - издава се от общината/района по постоянен адрес на заявителя – кандидат президент или вицепрезидент, член на ЦИК, РИК или наблюдател.
  • • Заявление за гласуване по настоящ адрес - - Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя – 11.03.2017 г. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:
    • По електронен път - чрез този сайт http://www.grao.bg в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Той е необходим за тяхното идентифициране през Internet, съгласно Закона за електронния подпис.
    • Писмено - в общинската администрация по настоящия си адрес. Вида на искането е даден тук.

 ======================================================================================================================= 

Община Лъки на основание чл. 91, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 4182-НС от 01.02.2017 на ЦИК – гр. София, ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции, относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 година на територията на Община Лъки.

Консултациите ще се проведат на 16.02.2017г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

публикувано на  13.02.2017 година

====================================================================================================================== 

Общинска администрация - гр.Лъки обявява  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.

съгласно разпоредбите на (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

 

списъци за публикуване на община Лъки  за предстоящите парламентарни избори

 

публикувано на  09.02.2017г.

 

==================================================================================================================== 

О Б Щ И Н А    Л Ъ К И

Обявява на всички заинтересовани лица сроковете и документацията по предстоящия конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

с пълния текст на обявата можете да се запознаете  от тук.

публикувано на 20.01.2017г. 

====================================================================================================================== 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

в връзка с  изпълнение на договор № РД 50-144 / 21.10.2016г. МИГ ”Преспа” кани представителите на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общини Баните, Лъки и Чепеларе, както и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ ”Преспа” . На срещите ще бъдат представени мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за период 2014 – 2010 год.

С пълния текст на поканата и точните дати на срещите, можете да се запознаете от тук. 

 

публикувано на 02 декември 2016 година 

 

 

======================================================================================================================

                             

  ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 

                                от избирателните списъци в изборите за президент и

 

                                 вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016  

 

                               ПУБЛИКУВАНО НА 09 ноември 2016 ГОДИНА 

=======================================================================================================================

 

Община Лъки реализира проект

по

Договор с регистрационен номер

BG05FMOP001-3.002-0133-C001

„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Лъки“ между АСП и Община Лъки.

Чрез него се осигурява

ТОПЪЛ ОБЯД на 100 лица от община Лъки,

които попадат в рискови групи.

 

Информация за проекта:

Стефка Николова 03052/2211

Елеонора Димитрова 03052/2255 вътр.121 

публикувано на 01.11.2016г. 

 

 ======================================================================================================================

 

Община Лъки У В Е Д О М Я В А заинтересованите граждани,

че в периода 20.10.2016 – 28.10.2016 г. включително
ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД”

•  Заявленията ще се приемат от 8.00 до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч. в сградата на Общинска администрация – гр.Лъки, ет.1, Данъчна служба

ПРАВО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИМАТ ЛИЦАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

Основна целева група:

1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;

2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция "Социално подпомагане";

3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. скитащи и бездомни деца и лица.

Допълнителна целева група:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД;

3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - чл.10а ЗСПД;

4. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД);

5. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

всички документи по услугата можете да изтеглите от тук:  обява    заявление   подбор

публикувано на 20.10.2016 година. 

=======================================================================================================================

О Б Я В А

Община Лъки У В Е Д О М Я В А всички заинтересовани граждани, че във връзка с изпълнение на:

 

Договор с регистрационен номер

BG05FMOP001-3.002-0133-C001

„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Лъки“,

сключен между АСП и Община Лъки

 

в 17,30ч. на 21.10.2016 г.

ще се проведе

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

Т е м и:

1.  Запознаване с проекта за предоставяне на ТОПЪЛ ОБЯД на територията на община Лъки

2.  Обхват на проекта и възможности за кандидатстване на лицата от рисковите групи

3.  Отговори на въпроси, зададени от присъстващите граждани

Срещата ще се проведе в Младежки дом –гр.Лъки.

 З А П О В Я Д А Й Т Е! 

публикувано на 20.10.2016г. 

======================================================================================================================= 

Община Лъки У В Е Д О М Я В А заинтересованите граждани,

че по проект: BG05M9OP001-2.002-0280 „ШАНС ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

стартира ПЪРВИ ЕТАП на проекта в община Лъки,

съгласно сключен Административен договор между МТСП и Община Лъки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

По този проект ще се предоставят интегрирани услуги,

за което ще бъде назначен: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ 

 Документи ще се подават от 17.10.2016г. до 28.10.2016г. включителноПодаването на документи се извършва в Общинска администрация гр.Лъки, ул.Възраждане №18, ет3, каб.23, където може да се запознаете с длъжностната характеристика.

Могат да кандидатстват лица, които са:

-         Медицински фелдшери

-         Медицински сестри

-         Рехабилитатори

както и др. с подходящо за длъжността медицинско образование.

Необходимите документи са.

1.Заявление за ползване на почасови услуги по проект „Шанс за независим живот“ – по образец, който ще получите в общината

2. Копие от диплома за завършено медицинско образование

3. Документ за – копие на лична карта

4. Автобиография

5. Свидетелство за съдимост

6. Медицинско свидетелство за започване на работа

7. Трудова книжка

публикувано на 17.10.2016 година.  

======================================================================================================================= 

Информираме Ви, че стартира ПЪРВИ ЕТАП на проекта в община Лъки,

съгласно сключен Административен договор между МТСП и Община Лъки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

По този проект ще се предоставят почасови услуги: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ и ДОМАШЕН ПОМОЩНИК.

с пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

бланката - заявление за ЛА, можете да изтеглите от тук.

бланката - заявление за потребител на почасовите услуги можете да изтеглите от тук.

публикувано на 30.09.2016 година. 

====================================================================================================================== 

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "Директор с пълна норма преподавателска работа" на

ДГ „Юрий  Гагарин” – гр.Лъки, общ.Лъки 

на основание чл.90, ал.1 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.217, ал.5 от ЗПУО 

кои са необходимите документи за кандидатстване и с пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

 публикувано на 30.09.2016г.

====================================================================================================================== 

На  основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.187, ал.1 и 2 от НРПУРОИ на Об Сград Лъки,

в  изпълнение  на  т.II  от  решение № 71 / 30.06.2016 год.  на  Общинския  съвет

и  заповед № 160 от 15.09.2016 год.  на  кмета  на  община  Лъки

О   Б   Я   В   Я   В   А

      Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните общински нежилищни имоти :

          1. Незастроен УПИ - І-88-ж.с. в кв.40 по ПУП на град Лъки с обща площ 620.00 кв.м., съгласно АЧОС № 371 от 12.05.2016 год. -- начална тръжна цена  2 356.00 лв. без включен ДДС.

          2. Незастроен УПИ - IІ-88,90-ж.с. в кв.40 по ПУП на град Лъки с обща площ 1 087.00 кв.м., съгласно АЧОС № 372 от 12.05.2016 год. -- начална тръжна цена  4 131.00 лв. без включен ДДС.

Място  и  време  за  провеждане  на  ТЪРГОВЕТЕ :

        Първите търгове за продажба на имотите ще се проведат на 20.10.2016 год. в Заседателната зала на Об С – Лъки / етаж ІІІ-ти /, на ул.“Възраждане” № 18 в гр.Лъки, с начален час  --  14.00 часа.

          Ако на първите търгове за продажба на имотите не се явят кандидати, се насрочват повторни търгове  за  същите  имоти  на  10.11.2016 год. от  15.00 часа  на  същото  място, от  същата  комисия  и  при  същите  първоначални  условия.      

         Депозити за участие в размер на 10 % от продажната цена за имотите да се внасят в касата на ОбА-гр.Лъки или да се привеждат по банков път по сметката на община Лъки - IBAN BG13СЕСВ-97903356275900 в „Централна Кооперативна Банка”АД – клон Асеновград, а заявления за участие да се попълват от кандидатите и да се завеждат в стая № 5 „Деловодство” – етаж І-ви в сградата на Об А  най-късно  до 17.00 часа  на  19.10.2016год.   или  на  09.11.2016 год.

        Тръжна документация в размер на 100.00 лв. за всеки имот /един комплект/, се закупува от ОбА всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ търга за съответния имот, а оглед на имотите се извършва със съдействието на служители от Об А – град Лъки, преди провеждането на търга.

 

За  справки :  телефони : 03052 / 22-55  и  22-88,  вътр. 119  --  отдел “АУТБС”

етаж ІІ“А”, стая № 17  в  сградата  на  община  Лъки,

на ул.„Възраждане” № 18

 

Забележка :  Тази  ОБЯВА  е  публикувана  едновременно  във 

вестниците „ТРУД”

и  „24 ЧАСА” – Пловдивските  издания  „РЕГИОНИ”  на 

28.09.2016 год. / сряда 

======================================================================================================================= 

Общинска администрация - гр.Лъки обявява  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016г.

съгласно разпоредбите на (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Списъци  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката

Списъци  за произвеждане национален референдум  

======================================================================================================================= 

ОБЯВА

 

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие. 

с пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук. 

============================================================================================================================= 

Общинска администрация - Лъки обявява

на всички заинтересовани лица Заповедта на кмета на общината,

в която се упоменават забранените места за паша на домашни животни, ведно със списъка на горските територии.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

публикувано на 07 юли 2016 година. 

 ======================================================================================================================= 

Местна инициативна група „Преспа”

ПОКАНА

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ НА МИГ- ПРЕСПА „ПРЕСПА”

КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 14 АПРИЛ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОбА - ЛЪКИ ОТ 10.00 ЧАСА

Текста на съобщението можете да прочетете тук

публикувано на 28.03.2016 година. 

==================================================================================================================== 

Местна инициативна група „Преспа”

УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

че на 15.03.2016Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ЛЪКИ

ОТ 10,00 ЧАСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ  ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ВЪВ ВРЪЗКА

С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ПО  ПОДМЯРКА 19.1  „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”

ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020г.

С БЕНЕФИЦИЕНТ МИГ „ПРЕСПА-ОБЩИНИТЕ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”. 

Можете да се запознаете с текстовете на обявата и на програмата на обучението . 

публикувано на 11.03.2016 година. 

==============================================================================================================  

Местна инициативна група „Преспа”

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА  СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на 05 април 2016 година от 09.00 часа в гр.Чепеларе - Заседателна зала на Община Чепеларе

с текста на поканата можете да се запознаете от тук. 

публикувано на 04.03.2016 година. 

============================================================================================================== 

 О Б Щ И Н А     Л Ъ К И    О Б Я В Я В А 

На вниманието на всички земеделски производители и собственици на регистрирани  животновъдни обекти на територията на община Лъки, че ОбС-Лъки със свое решение е одобрил Списъци за ползване на земи от ОПФ- с НТП - пасища, мери и ливади.

Със пълното съдържание на самите списъци по населени места можете да се запознаете от следния линк: http://oblaki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=93

Съдържанието на самото съобщение  можете да видите тук.

публикувано на 17.02.2016 година 

==============================================================================================================

О Б Щ И Н А   Л Ъ К И   О Б Я В Я В А

Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата «личен асистент» по Проект «Нови възможности за грижа» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г.

Документи се приемат в срок: от 9,00ч. на 22.01.2016г. до 17,00ч. на 26.01.2016г.

Място за подаване на заявленията: сградата на ОбА-гр.Лъки, ет.2, стая №8

Пълния текст на обявата, от където може да видите какви са необходими документи за кандидатстване, изтеглете от тук:

Може да се запознаете с комисията, която ще извършва подбора от тук.

публикувано на 22.01.2016 година. 

 

========================================================================================================================= 

МИГ "Преспа " - общините Лъки, Баните , Чепеларе

организира информационна пресконференция на 29.01.2016г. от 12.30 часа в гр.Чепеларе 

 в Заседателна зала на ОбС-Чепеларе

дневния ред може да изтеглите от тук.

публикувано на 18.01.2016 година 


======================================================================================================================= 

О Б Я В А 

МИГ "ПРЕСПА" - ОБЩИНИ  БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ,

Управителния съвет на МИГ-а, кани местното население на първа информационна среща,

във връзка със стартиране изготвянето на нова стратегия на МИГ-а.

Срещата ще се състои на 15.01.2016г. от 09.00 часа в Заседателна зала на ОбА-Лъки.

 пълния текст на обявата можете да изтеглите от тук.

публикувано на 08.01.2016г.