Home Общински съвет Покана за сесия на ОбС

Покана за сесия на ОбС

                                                                       

 П О К А Н А

   На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.2 и 3 от ЗМСМА г-н Илия Стоянов Данчев – Председател на ОбС – Лъки свиква общинските съветници от ОбС-Лъки на извънредно заседание, което ще се проведе на 21.08.2017год. /понеделник/ от 16.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация.

 

            Заседанието ще протече при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1.      Докладна записка с вх. № 139/ 16.08.2017г. относно: Разрешаване      изработването на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/, за извършване на процедура по промяна предназначението на горска територия и смяна на собствеността, във връзка с реализиран инвестиционен проект на обект: „Хвостохранилище „Лъки-2- временно”, на основание чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с проектен № 040069, ПИ с проектен № 040070 и ПИ с проектен № 040071, местност „Аракчиево”, землище на с. Борово, община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

           Кмет на Община Лъки                                           

2.      Докладна записка с вх. № 140/ 16.08.2017г. относно: Разрешаване      изработването на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/, за извършване на процедура по промяна предназначението на горска територия и смяна на собствеността, във връзка с реализиран инвестиционен проект на обект: „Хвостохранилище „Лъки-2- временно”, на основание чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за ПИ с проектен № 0167004, местност „Хвостохранилище”, землище на с. Югово, община Лъки.

Докл. инж. Валентин Симеонов

           Кмет на Община Лъки

                                                                                    

3.      Докладна записка с вх. № 141/ 16.08.2017г. относно: Вземане на решение за определяне на Средно училище „Христо Ботев“ – гр.Лъки за средищно училище и включването му в Списъка на средищните детски градини и училища.

Докл. инж. Валентин Симеонов

           Кмет на Община Лъки

                                                                                    

                        

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛЪКИ:

/Илия Данчев/