Home

Подробни устройствени планове

Подробните устройствени планове / ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана. Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.Подробните устройствени планове могат да бъдат:

 - план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване);

 - план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);

 - план за застрояване - ПЗ;

- работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);

        - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.