Home Актуално

Актуално

Общинска администрация - град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-78, училище, кв.11 и улица от о.т. 101а до о.т. 101д по ПУП на с.Манастир, Община Лъки, област Пловдив. Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Допълнителна информация относно проекта може да получите от инж. Владимир Медев – главен експерт УТКР на тел. 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8 до 17 часа.  Недоволните от предвижданията на проекта могат да направят възражения по него в 14 дневен срок от датата на съобщаването му, с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки. Проекта за изменение може да изтеглите от тук. Публикувано на: 05.09.2017 г.

==================================================================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че е налице провеждането на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 22.08.2017г. 

===================================================================================================================

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване

за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината.

Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа.

За по-подробна информация и описание на обектите, вижте текста на обявата от тук.

публикувано на 07.06.2017 година. 

====================================================================================================================== 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

 

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в информационния център на Община Асеновград .

Анкетна карта

Информация компостиране


Валидно до: 14.04.2017

 

====================================================================================================================== 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

Общинска администрация и Ръководството на СУ ,,Христо Ботев,, гр.Лъки уведомява всички учители и ученици, че коледната ваканция се удължава с още два дни, със Заповед на Кмета на община Лъки, т.е. дните 09 и 10 януари (понеделник и вторник) са неучебни! Започвате училище на 11.01.2017 година - сряда! Приятна почивка!

======================================================================================================================  

О Б Я В А
ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ЗА ГРАД ПЛЕВЕН           - 44 БРОЯ
ЗА ГРАД АСЕНОВГРАД - 35 БРОЯ
ЗА ГРАД ПЛОВДИВ       -   60 БРОЯ
ЗА С.СВОБОДА                 - 25 БРОЯ
ЗА ГРАД БЛАГОЕВГРАД - 26 БРОЯ
СТ. ЗАГОРА , ХАСКОВО И ЯМБОЛ – 103 БРОЯ
ЗА ГРАД ШУМЕН     – 15 БРОЯ
ЗА ГРАД СОФИЯ         -15 БРОЯ
ЗА С.МУСАЧЕВО       – 30 БРОЯ
 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 28.10.201
ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН
ОТЧЕТ  В  ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144 
========================================================================================================== 

Публикуване на Списък на служителите работещи в Община Лъки към 01.01.2017 година, подали декларации на основание чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Списъци по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.1 ЗПУКИ 

Декларации по чл.12, т.2 ЗПУКИ  1част 

Декларации по чл.12, т.2 ЗПУКИ  2 част 

публикувано на 03.01.2017година

 
==================================================================================================================== 

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с  Решение №99/29.09.2016 г. на Общински съвет-гр.Лъки се разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с №167002 по КВС на землището на с.Югово, общ.Лъки, за изграждането на МВЕЦ „Лъки-2” с мощност 1200 kW и промяна предназначението на земята по смисъла на Закона за горите,  съгласно одобреното планово-техническо задание.

Публикувано на 14.10.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

във връзка с реализация на проект „Нови възможности за грижа“,

чрез който АСП в партньорство с Община Лъки ще предоставя социалната услуга „Личен асистент“.

Ви уведомяваме,

че в момента се предоставя Социалната услуга „Личен асистент”

в нашата община за 26 Потребители, за които се грижат 23 Лични асистенти.

Документи на кандидати за ЛА и на кандидат-потребители не се приемат.

Търсете актуална информация по проекта на електронната страница на ОбА – гр.Лъки и на информационните табла,

 както и на тел.03052/22 11 – Администратор по проекта.

 ======================================================================================================================= 

 

О Б Я В А

 ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ-ОБЩИНА ЛЪКИ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Курсовете се провеждат в специализирани учебни центрове.

Курсовете по начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка - не по-малко от 90 учебни часа.

В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.

 Заявления се подават в офиса за военен отчет в община Лъки - Даниела Радева, гр.Лъки, ул.”Възраждане” №18, тел. 0331/631-44

публикувано на 29. 01. 2016 година

=================================================================================================================

 

Публикуване на Декларациите на основание чл.12 от Закона за предотвлатяване и установяване на конфликт на интереси на Кмета на Община Лъки и на служители на ОбА-Лъки.

deklar po ZPUKI на Кмета на община Лъки.doc

Подадени декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси от лицата, заемащи публични длъжности в община Лъки

Списъци по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Списъци по чл.12, т.2 от ЗПУКИ 

декларации кметове

 

декларации ОбС 

 публикувано на 26.11.2015 година