Home Добре дошли в Лъки Техническа инфраструктура

Техническа инфраструктура

Транспортна инфраструктура


Транспортът на Общината е изцяло автомобилен. Пътната мрежа на Общината се състои от 80,950км общински пътища и 50,000км пътища от републиканската пътна мрежа. До всички населени места, с изключение на махалите, пътищата са асфалтирани, в добро състояние.

Липсва железопътен превоз, най-близката ж.п. гара е на 36 км от гр.Лъки в гр. Асеновград.

В Републиканската транспортна схема община Лъки е включенa единствено с автобус до гр.Смолян, само в неделя и то през учебно време.

В областната транспортна схема има ежедневна връзка до градовете Пловдив и Асеновград, нееднократно.

Общинската транспортна схема покрива всички населени места от Общината по утвърдена от Общински съвет транспортна схема.


Съобщителна система

Община Лъки се обслужва от АТЦ А-29 (с 1100 номера), монтирани в град Лъки и АТЦ “КРС” – 200 номера, монтирани в село Манастир. Завършена е телефонизацията на село Югово (с 20 телефонни поста), село Белица (с изнесен капацитет към централа Лъки - 70 тел. поста), село Дряново (6 домашни и 2 служебни тел. поста), село Джурково (2 служебни тел. поста), м. Брайковица (7 тел. поста) и в останалите населени места по 1 служебен телефонен пост. Телефонната плътност за Общината е приблизително 30 телефонни поста на 100 жители. В града са монтирани 3 броя фонокартни телефонни апарата “Булфон”, 3 броя “Мобиком” и един апарат “Мобиком” в с. Борово, който осъществява връзка с радио канал.

Налице е мобилно покритие за Община Лъки от всички мобилни оператори в страната – Vivatel, МТел и Глобул.

Осигурен е Интернет-достъп на територията на Общината.

Пощенските услуги се извършват от Пощенска станция в гр. Лъки, със звена в с. Манастир, с. Дряново и куриери в останалите населени места.

Общината се обслужва от националните телевизионни канали Канал 1, БТВ и Nova.

Електроенергийна система

Електроенергийната система в Общината е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало икономическото развитие.

Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Те отговарят на изискванията на БДС. Достатъчна е мощността в мрежата от трансформаторните постове.

Съгласно Областния план за регионално развитие се изгради далекопровод от п/ст “Ардино” до п/ст “Северни Родопи” през с. Манастир. С изпълнението на проекта от НЕК се реши един съществен енергиен проблем за с. Манастир и Общината като цяло.

В община Лъки се наблюдават от няколко години сериозни инвестиционни интереси в сферата на изграждане на МВЕЦ-ве. В тази връзка са издадени общо 15 броя Разрешителни за изграждане на МВЕЦ-ве, от които 4 броя по р. Юговска, 6 броя по река Манастирска и 5 броя по река Джурковска.

На територията на общината е извършена частична подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо.