Home Общинска администрация Специализирана администрация

Дирекция „Специализирана администрация“

Изберете в дясно в менюто желаната от Вас дирекция и отдел, които предлагат съответните административни услуги.

1.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Икономически и хуманитарни дейности, програми, евроинтеграция и инвестиции“ за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, категоризиране на средства за подслон и настаняване, удължаване на работно време на заведения, издаване на удостоверения за граждански брак и др.

2.  Дирекция „Специализирана администрация“ > Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство“  за издаване на скици и удостоверения за идентичност на имоти, одобряване на проекти за ПУП, одобряване на проекти за сгради и съоръжения, издаване на разрешения за строеж и др.