Home Общинска администрация Кредитен рейтинг

Кредитен рейтинг

Глобал Рейтингс” АД присъди на ОБЩИНА ЛЪКИ


КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ


Местна валута

дългосрочен – (В+)

краткосрочен – (а-1)


Чуждестранна валута

дългосрочен – (В+)

краткосрочен – (а-1)


Перспектива стабилна