Home Общинска администрация Харта на клиента

Харта на клиента


ХАРТА НА КЛИЕНТА


Предназначението на хартата на клиента е гражданите от Община Лъки да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, в едно с пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.  

С тази Харта искаме да ви запознаем с видовете услуги, които Общинска администрация - Лъки предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община Лъки. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните  и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кмет, секретар и служителите от общинската администрация.          

 

Кметът на общината :


 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

 • отговаря за опазването на обществения ред;

 • организира изпълнението на обществения бюджет;

 • организира изпълнението на дългосрочните програми;

 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

 • поддържа   връзки  с  политическите  партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;

 • осъществява международни контакти на общинско ниво;

 • организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

 • възлага или разрешава изработването на устройствени  планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

 • представлява общината пред физически и юридически  лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между отделите в администрацията, които се ръководят от заместник кмет, секретар и началник отдели.


Общинска администрация Лъки е орган на изпълнителната власт и провежда държавната политиката на територията на общината. Тя осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 • законност;

 • откритост и достъпност;

 • отговорност и отчетност;

 • ефективност и ефикасност;

 • субординация и координация;

 • предвидимост.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С

ХАРТАТА НА КЛИЕНТА

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.


ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,  ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:


 • Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;

 • Да предоставя своевременно лесноразбираема, пълна и точна  информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;

 • Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;

 • Да осигури бързо, икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;

 • Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения, относно качеството на обслужването - сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;

 • Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

 

ОТ  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:


 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват и не проявяват агресивно поведение.

 • Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;

 • Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти;

 • Да спазват предварително обявеното приемно време на административните звена;

 • Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;

 • Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.


ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


по ред

Наименование на услугата

І.

Технически услуги

1.

 За координати и коти на геодезически осн. точки

2.

 Описание и кота на нивелачен репер

3.

 Право на преминаване /прокарване/ извън регулация

4.

 У-е за факти и обстоятелства по ТСУ

5.

 Разрешение за строеж

6.

 Издаване на скица

7.

 Презаверка на скица

8.

 Право на преминаване /прокарване/ над 50 м. в регулация

9.

 Издаване скица с указан начин на застрояване

10.

 Издаване скица за пром. зона над 5 дка.

11.

 Издаване скица за пром. зона до 5 дка.

12.

 Становище за държавно приемателна комисия

13.

 Съгласуване на инвестиционни проекти от ОЕСУТ

14.

 Одобряване на екзекутивни документи

15.

 Одобряване на инв. проекти за жил.сгр. с височина до 10м.

16.

 Одобряване на инв. проекти за жил.сгр. с височина над 10м.

17.

 Одобряване на инв. проекти за нежил.сгр. с РЗП до 200кв.м.

18.

 Одобряване на инв. проекти за нежил.сгр. с РЗП над 200кв.м.

19.

 Одобряване на инв. проекти за техническа инфраструктура

20.

 Узаконяване на инв. проекти за жил.сгр. с височина до 10м.

21.

 Узаконяване на инв. проекти за жил.сгр. с височина над 10м.

22.

 Узаконяване на инв. проекти за нежил.сгр. с РЗП до 200кв.м.

23.

 Узаконяване на инв. проекти за нежил.сгр. с РЗП над 200кв.м.

24.

 Узаконяване на инв. проекти за техническа инфраструктура

25.

 Удостоверения за търпимост пар.16,ал.1/ЗУТ издадени до 07.04.1987г.

26.

 Удостоверения за реално обособени части от сгради (чл.202 от ЗУТ)

27.

 Удост. за отстояния на ТО от здравно, детско и учебно заведение

28.

 Удостоверения за идентичност на имот

29.

 Удостоверения за извършена обстоятелствена проверка

30.

 Становище на общински експертен съвет

31.

 Разрешение за прокопаване

32.

 Становище за РДНСК - възм. за узаконяване

33.

 Акт за узаконяване

34.

 Одобряване на ПУП

35.

 Регистрация на строителни обекти от IV категория

36.

 Регистрация на строителни обекти от V кат. /РЗП от 500 до 1000кв.м.

37.

 Регистрация на строителни обекти от V кат. /РЗП от 300 до 499кв.м.

38.

 Регистрация на строителни обекти от V кат. /РЗП до 300кв.м.

39.

 Регистрация на заповедна книга

40.

 Удостов. по чл.175 от ЗУТ и чл.52 от ЗКИР

41.

 Одобряване на комплексни инвестиционни проекти

42.

 Становище от общ характер

43.

 У-е за ползване на строежите по предназначение / VІ-та категория/

44.

 Право на преминаване /прокарване/ до 50 м. в регулация

45.

 Заверка на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях

46.

 Разрешение за строеж за комплексен проект за ИИ по чл.150 от ЗУТ

47.

 Съгласуване на комплексни проекти за ИИ по чл.150 от ЗУТ

48.

 Одоб. на компл. проекти за ИИ чл.150 от ЗУТ за ж.сграда с вис. до 10м.

49.

 Одоб. на компл. проекти за ИИ по чл.150 от ЗУТ за неж.сгр. с РЗП до 200кв.м

50.

 Одоб. на компл.проекти за ИИ по чл.150 от ЗУТ за жил.сгр. с вис. над 10м.

51.

 Одоб. на компл.проекти за ИИ по чл.150 от ЗУТ за неж.сгр. с РЗП над 200кв.м

52.

 Одоб. на компл.проекти за ИИ по чл.150 от ЗУТ за тех. инфраструктура

53.

 Одобряване на ПУП към компл.проект за ИИ по чл.150 от ЗУТ

54.

Разрешение за поставяне на временни съоръжения

55.

 Възстановяване на тротоарна настилска с нови плочи

56.

 Възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи

57.

 Възстановяване на улична асфалтова настилкаІІ.

Административни услуги от Отд. “Общинска собственост”

1.

Продажби, замени и вещни права в/у Общ.имоти - 2% режийни

2.

 Настаняване под наем

3.

 Приходи от продажба на земя в регулация

4.

 Приходи от продажба на земя извън регулация

5.

 Продажба на ДМА

6.

Наем общинско имущество

7.

 Временен щанд за продажба на алкохол

8.

 Наем земя

9.

 Такса за преместваеми обекти - открити

10.

 Общинско жилище - наем

11.

Тръжни документи по ЗОС и ЗПСК

12.

Издаване на препис от решения, протоколи, запов., акт, договор и заверка на същите


ІІІ.

Администр. услуги от Отд. ”Туризъм, транспорт, търговия”

1.

 Годишна такса за търговия с тютюневи изделия

2.

 Разрешително за временна продажба на алкохол и цигари

3.

Разрешително за търговия с тютюневи изделия

4.

Годишна такса за търговия с алкохол

5.

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

6.

Категоризация на средства за подслон

7.

Издаване на дубликат на лиценз /разрешително

8.

Заверка на разрешително за случаен превоз

9.

Заповед за удължено работно време

10.

Транспорт на възрастни и ветерани от войната

11.

Транспорт- ученическа линия

ІV.

Администр. Услуги от Отд. “Селско и горско стопанство”

1.

Маркиране на дървета в поземлен фонд

2.

Продажба на дърва за огрев/куб.м./ от общински сечища, снабдяване на местно население – с.Борово

3.

Разрешително за отсичане на дърва извън регулация в собств.имот

4.

Разрешително за отсичане на дървета в общ. имот

5.

Разрешително за отсичане на дървета в частен имот

6.

Раздаване на строителни материали - КМН

7.

Снабдяване на социално слаби лица с 100бр. ваучери/годишно

8.

Изготвяне на списъци за КМН и за дърва за огрев от горски фондV.

Данъчни услуги

1.

Издаване на удостовеление за данъчни оценки

2.

Приемане на всички видове данъчни декларацииVІ.

Административни услуги

1.

 Издаване на удостоверение за наследници

2.

 Издаване на удостоверение за идентичност на имена

3.

 Издаване на у-ние, че не е съставен акт за раждане и смърт

4.

 Дубликат на у-е раждане/гр. брак

5.

 Удостоверение за семейно положение

6.

 Удостоверение за родствени връзки

7.

 Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБ

8.

 Адресна регистрация и заявление за промяна на данни за постоянен адрес

9.

 Заверка на ПД за частно посещение в РБ с родител българин

10.

 Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

11.

 Всички други видове удостоверения по искания на граждани

12.

 Преписи от документи

13.

 Удостоверение за постоянен и настоящ адрес

14.

 Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец

15.

 Сключване на граждански брак в обредна зала

16.

 Сключване на граждански брак

17.

Издаване на актове за смърт и препис от акт за смърт

18.

Издаване на преписи от актове за раждане

19.

Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка

20.

Приемане на молби от граждани, неправителствени организации и политически партииVІІ.

Други административни услуги

1.

Прием на жалби

2.

Предоставяне на информ по ЗДОИ

3.

Копия от административни актове на ОбС, съгл. ЗМСМА

4.

Издаване на образец 30 при пенсиониране и УП-2

5.

Документи за участие в обществени поръчки

6.

Продажба на ковчези

7.

Дарения

8.

Глоби и лихви

9.

Копирни услуги

10.

Бланки за заявления, молби, декларации


УСЛУГИ

Технически, кадастър, регулация, необходими документи, таски/ цени и срокове.


1. Издаване на скица за недвижим имот


Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост или право на строеж

3. Удостоверение за наследници – при наследствен имот

Такса:

- За обикновена услуга – до 14 дни;

Формат А4 – 15,00.лв.;

Формат А3 – 20,00.лв.

- За бърза услуга – до 7 дни;

Формат А4 – 22,50лв.;

Формат А3 – 30,00лв.

- За експресна услуга – в срок до 24 часа;

Формат А4 - 30,00лв.;

Формат А3 – 40,00.лв.


Таксата се заплаща при получаване на скицата.

Получаване се от: Център за услуги на гражданите.

Срок на валидност: 6 месеца от датата на издаване.

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране

(чл. 140, ал. 2 от ЗУТ)


Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост или право на строеж

3. Удостоверение за наследници – при наследствен имот


Такса:

За всички видови скици – 40лв.


Таксата се заплаща при получаване на скицата.Срок: 14 дена.Получаване се от: Център за услуги на гражданите.

 

3. Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца


Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за собственост или право на строеж

3. Скица от действащия план


Такса: 10лв.

Таксата се заплаща при получаване на скицата.

Срок: 24 часа.

Получаване се от: Център за услуги на гражданите.

4. Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП

(чл. 124, ал.2 от ЗУТ)


Необходими документи:

1. Заявление по образец от собствениците до кмета

2. Документ за собственост

3. Актуална скица на имота

4. Проект за ПУП

Такса: 30,00 лв.


Срок: 14 дена


Получаване се от: Център за услуги на гражданите.

5. Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ)


Необходими документи:

 1. Заявление по образец

 2. Документ за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта

 3. Виза за проектиране в случаите:

 • при промяна на предназначението на поземлените имоти в земеделски, горски и защитени територии

 • допълващо застрояване, непредвидено в ПРЗ

 • временни строежи

 • извън урбанизираните територии

 • в процес на изработване на ПУП

 • когато при прилагане на действащ ПУП се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради

 1. Инвестиционен проект – по 3 (три) копия от всички части на проекта

 2. Решение по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) - при необходимост

 3. Оценка за съответствие на частите на проекта със съществените изисквания към строежите или решение на общинския експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ)

 4. Договори за присъединяване с експлоатационните предприятия

 5. За обекти по чл. 38, ал. 4 – решение на общото събрание на собствениците и писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици


Такси: Цена на кв.м. и % от цената за разрешителното за строеж, съгласно действащата Наредба за местните данъци и такси


Таксата се заплаща при получаване на разрешителното за строеж

Срок за изготвяне:

7 дни – при изготвена оценка за съответствието съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ;

30 дни – при изготвена оценка за съответствието съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ – за разглеждане в ОЕСУТ.

Получаване се от: Център за услуги на гражданите.

6. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

(чл. 150, ал.3 и 4 от ЗУТ)


Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи за собственост

3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот

4. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

5. Подробен устройствен план – проект за ПРЗ, ПР, ПЗ, вкл. РУП (ако се изисква такъв)

6. Инвестиционен проект – по 3 (три) копия от:

 • част “Архитектурна”

 • част “Строителни конструкции”

 • част “Водоснабдяване и канализация”

 • част “Електрическа”

 • част “Геодезия”

 • част “Геоложки доклад (становище)”

 • част “Отопление и вентилация”

 • част “Топлотехническа ефективност” (ТТЕ)

 • част “Организация и безопасност на движението”

 • част “Проект за безопасност и здраве”

 • част “Дендрологичен проект”

 • част “Технологична”

 • част “Газификация”

 • част “Сметна документация”

7. Решение по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено по реда на Закона за опазване на околната реда (ЗООС)

8. Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите

9. Положително становище от органите за пожарна и аварийна безопасност (за строежи от първа и втора категория)

10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

11. Специални разрешителни (изисквани по специални закони), например разрешително от органите на Главна дирекция ”Държавен технически надзор”, Националния институт за паметниците на културата и др.

12. Удостоверение за актуално състояние на фирмата - с давност 6 (шест) месеца съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)


Такса: Коефициент 1,3 от таксата на кв.м.


Срок: 30 денаПолучаване се от: Център за услуги на гражданите.