Home Общински съвет Наредби

Наредби

 

Приети Наредби, правилници, стратегии, програми и планове от ОбС-Лъки,

мандат 2015-2016 година 

 

НАРЕДБИ:  

1. Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Лъки, обл. Пловдивска, ;Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за РПУРОИ на община Лъки 2016г., Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за РПУРОИ на община Лъки 2017г., 

2. Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Лъки.

3. Наредба за условията на записване, отписване и премествана на деца от ДГ "Юр. Гагарин" -Лъки. 

4. Наредба за  ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛЪКИ

5.  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Лъки 

6. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Лъки в сила от 01.01.2017г.

7. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки в сила от 01.01.2017г.

 

СТРАТЕГИИ:

1. Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2016-2019 година

2. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Лъки за периода  2016-2020 година. 

 

ПРОГРАМИ:

1. Програма за управление на Кмета на община Лъки за мандат 2016-2019 година

2. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2016 година., за 2017 година.

3. Програма за развитие на читалищната дейност в община Лъки за 2016 годиназа 2017 година

4. Общинска програма за закрила на детето 2016 година.  

5. Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 година. 

6. Програма за туризма на община  Лъки  за 2016 година, 2017 година,

7. Програма за развитие на енергийната ефективност в Община Лъки 2017-2020 година.

8. Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Лъки 2016-2020 година.  

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПЛАНОВЕ, ПРАВИЛА, ДОКЛАДИ:

1. План за противодействие на тероризма и защита от  терористична дейност на община Лъки.

2. Общински план за младежта 2016 година., за 2017 година.

3. Годишен план за развитието на социалните услуги в община Лъки за 2017 годиназа 2018 година,

4. Правила за отпускане на еднократна помощ от ОбС на жители на община Лъки.

5. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2016-2020 г. на община Лъки за 2015 година,  2016 година

 

 

Приети и действащи Наредби, правилници, стратегии, програми и планове от ОбС-Лъки,

мандат 2011-2015 година

1. Наредба за дейността на Пенсионерските клубове на територията на Община Лъки.

2. План за работа на ОбС-Лъки.

3. Правилник за етичното поведение на общинските съветници.

4. Вътрешни правила за работа на КПУКИ към ОбС-Лъки.

5. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лъки. 

6. Наредба за управление на отпадъците на територията на  Община Лъки .

7. Наредба за ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛЪКИ

8. Общински план за развитие на  Община Лъки за период 2014-2020г.  Неразделна част от общинския план за развитие са следните стратегически документи:

8.1. Стратегия за развитие на туризма на община Лъки за период 2015-2020г. 

8.2. Правила за мониторинг на Стратегията.

8.3. Политика за развитие на техническата инфраструктура на община Лъки за период 2014-2020г.

8.4. Правила за мониторинг на Политиката.

8.5. Последваща оценка за изпълнение на ОПР 2007-2013г. 

9. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лъки / 2013-2015 година/.

10. Програма за развитие на ФВС за период 2013-2016 година.

 

 

Приети нормативни актове от ОбС-Лъки, които са все още в сила, но приети в стари мандати

 

ном.

Наименование

Решение на ОбС-Лъки

N 1

Наредба за управление на общински бюджет

№230/11.10.2001г.

N – 3

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Лъки

№165/21.07.2005г.

N 4

Наредба за символиката на Община Лъки

№199/29.11.2005г.

N 5

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Лъки

 

N - 8

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Лъки

№36/23.01.2008 г.

N 9

Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Лъки върху капитала в търговски дружества /ЕООД, ООД, ЕАД, АД/

№60/24.04.2008г.

 

N – 10

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

№83/03.07.2008г.

 

  

N15

Наредба за публично - частни партньорства / ПЧП / в община Лъки област Пловдив

№125/30.10.2008г.

 

  

N18

Наредба за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Лъки

№161/20.01.2009г.

N – 19

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти /НУРУЖНГННПОЖИ/

№169/26.02.2009г.

 

  

 N – 21

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Лъки върху капитала в търговски дружества /ЕООД, ООД, ЕАД, АД/, приета с Решение №60/24.04.2008г. на ОбС-гр.Лъки№421/29.12.2010г.

 

  

 N – 25

 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Лъки /НРУППОТДОД/, приета с решение № 165 от 21.07. 2005 год. на ОбС – гр. Лъки

 

  №465/26.05.2011г.