Home Общински съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

Постоянните комисии към Общински съвет - гр.Лъки

 

1. Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

            1.   Софка Янкова - председател;

2.      Анна Адамова - член;

3.      Марияна Паракосова- член;

4.      Мария Маринска- член;

5.      Йордан Куцев – член

 

2. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи, както следва:

1.      Илия Данчев  - председател;

2.      Софка Янкова – член;

3.      Анелия Бакларева – член;

4.      Пламен Райчев – член;

5.      Емил Топалов – член

 

3. Комисия по общинска собственост, концесии, приватизация, околна среда, водно, горско и селско стопанство

1.      Анна Адамова – председател;

2.      Софка Янкова – член

3.      Анелия Бакларева – член;

4.      Емил Топалов– член;

5.      Мария Маринска - член;

 

4. Комисия по устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

1.      Йордан Куцев – председател;

2.      Пламен Райчев– член;

3.      Анна Адамова – член;

4.      Милко Мутафчиев  – член;

5.      Марияна Паракосова – член

 

5. Комисия по образование, култура, здравеопазване, туризъм, спорт, младежки и социални дейности, вероизповедания и човешки права

1.      Гергана Бакалова– председател;

2.      Йордан Куцев – член;

3.      Емил Топалов– член;

4.      Милко Мутафчиев – член;

                                5.      Марияна Паракосова – член