Home Публични регистри, в т.ч. - Общинска собственост, ЗДОИ Регистър общинска собственост

Регистър общинска собственост

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол № 2 за допълнително разпределение на имотите, по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 година.

С пълния текст на Протокол № 2 можете да се запознаете от тук. 

Всички заинтересовани лица могат да се информират как, къде и в  какви срокове могат да обжалват решението на комисията, посредством разпространеното обявление за това, чийто текст е следния:

Публикувано на 31.05.2017година.

======================================================================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол № 1 от 27.04.2017година, по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 година.

С пълния текст на Протокол № 1 можете да се запознаете от тук. 

Всички заинтересовани лица могат да се информират как, къде и в  какви срокове могат да обжалват решението на комисията, посредством разпространеното обявление за това, чийто текст е следния:

Публикувано на 28.04.2017година. 

================================================================================================================== 

Във връзка с чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, чл. 72, ал. 16, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 121 от 29.12.2016 година определи актуални Списъци - 9 /девет/ броя на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

С пълния текст на Списъци - 9 /девет/ броя на имотите от Общински поземлен фонд можете да се запознаете от тук.

публикувано на 04.01.2017г. 

 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд  за стопанската 2016/2017 година на община Лъки, съгласно чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ 

План за паша за 2017 година.

 публикувано на 02.03.2017 година.

==================================================================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол №2 от 26.05.2016 година, по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година.

С пълния текст на Протокол №2 можете да се запознаете от тук. 

Всички заинтересовани лица могат да се информират как, къде и в  какви срокове могат да обжалват решението на комисията, посредством разпространеното обявление за това, чийто текст е следния:

Публикувано на 30.05.2016 година. 

========================================================================================

Общински съвет - Лъки със свое Решение № 54 от 27.04.2016 година прие нови тарифи за наемите на общински недвижими имоти. Тарифите са два вида, разпределени според категорията на имота и зоната, в която се намира той.

ТАРИФА № 1 за наемите на общински недвижими имоти в община Лъки, област Пловдивска, съгласно приложение № 1.

ТАРИФА № 2  за часови наеми на зали и други помещения — общинска собственост, според размера на площта им и времетраенето на ползването им, съгласно приложение № 3.

Обхват на зоните за сградите и терените на територията на община Лъки, област Пловдивска, съгласно приложение № 2.

=================================================================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол №1 от 27.04.2016 година, по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година.

С пълния текст на Протокол №1 можете да се запознаете от тук

Публикувано на 28.04.2016 година. 

======================================================================================================================

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 28.01.2016 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места:

1.с.Белица

2. с.Борово

3. с.Джурково

4. с.Дряново 

5. с.Здравец 

6.с.Лъкавица

7. с.Манастир

8. с.Югово

9. град Лъки 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд на община Лъки, съгласно чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ 

 План за паша за стопанската 2016/2017 година.

 публикувано на 01.02.2016 година.

За повече информация за общинската собственост изберете менюта  вдясно.