Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с приетите 9 броя списъци на имотите от общинския поземлен фонд с НТП-пасища, мера, ливада за общо и индивидуално ползване по КВС на различните землища в общината, уведомяваме всички заинтересовани лица и собственици на регистрирани животновъдни обекти да подадат заявление по образец за ползване на имотите.

Срока за подаването на заявленията е 10 март 2018 година.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 12 февруари 2018 година

===============================================================

Община Лъки информира всички ученици и родители, че във връзка с необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания и грип със заповед на Кмета на общината от 05.02.2018 година

дните 7, 8 и 9 февруари 2018 г. - са обявени за неучебни дни.

публикувано на 06.02.2018 година

=======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Решение №194/25.01.2018 г. на Общински съвет – гр.Лъки е одобрен изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, за улица от о.т. 215 до о.т. 236 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 398 до о.т. 401 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 282а до о.т. 397 /ул. „Кирил Маджаров”/ и съответните урегулирани поземлени имоти, с които тези улици граничат в кв. 17, кв.18, кв.21 и кв.22 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки.

С одобрения ПУП може да се запознаете тук,         а с Решението тук.  

ПУБЛИКУВАНО НА 05.02.2018г.

=========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-72/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №040069, ПИ №040070 и ПИ №№04071 по КВС на землището на с.Борово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-71/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №167004 по КВС на землището на с.Югово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

============================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ К-66 / 31.01.2018 г.

      На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с  Решение №195/25.01.2018 г. на Общински съвет-гр.Лъки се разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки,  съгласно одобреното планово-техническо задание

публикувано на 31.01.2018 година.

=============================================================================

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Заповед №6/26.01.2018 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки. С одобрения ПУП може да се запознаете тук, а със заповедта тук 

публикувано на 29 януари 2018 година

========================================================================

Общинска администрация - Лъки, област Пловдив на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересуваните лица, че в Общинска администрация - Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки, обл.Пловдив.

Проектът се намира в отдел АУТБС при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в стая №18 в сградата на Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18.

За повече информация можете да се обърнете към инж.Владимир Медев – гл.експерт УТКР на тел.0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

 В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

=========================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Изх.№ К-587 / 08.12.2017 г.

 Община Лъки уведомява, всички собственици на земеделски, горски и други имоти на територията на община Лъки, че е започнала процедура по изработването на Общ устройствен план за територията на община Лъки.

Общият устройствен план (ОУП) се изработва на основание Закона за устройство на територията (ЗУТ) и НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Общите устройствени планове са дефинирани в няколко закона и наредби от българското законодателство. Законът за устройство на територията, Наредба 7 и Наредба 8 съдържат най-подробните описания какво представляват тези планове и какво е нужно да се разработи в тях, за да бъдат както законосъобразни, така и целесъобразни.

Съгласно Чл. 104, ал.1 от ЗУТ – Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на територията на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.

Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за неговото прилагане.

Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство. Той има за задача да определи видовете устройствени зони и показатели (например плътност и коефициент на интензивност) за отделни частни на територията, а не да определи конкретното предназначение на отделните имоти.

С общия устройствен план на община се определят (съгласно Чл. 106 от ЗУТ):

 1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;

 7. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

С общия устройствен план на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение се определят (съгласно Чл. 107.) :

1. общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;

3. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;

5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени за общинските планове (съобразно Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита).

ОУП ще определи основното предназначение на териториите в община Лъки за следващите 20 години и е важно предвижданията на плана да са съобразени с желанията и намеренията на всички собственици, ползватели и инвеститори.

В тази връзка молим всички, които имат желание да заявят в срок най-късно до 05.01.2018 г. своите желания, относно ползването и бъдещите си инвестиционни намерения /ако има такива/ за земеделските, горските и други имоти, тяхна собственост, по един от следните начини:

- чрез посещение в Община Лъки – отдел АУТБС, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, ет.2а, стая 18а;

- чрез изпращане на писмо по пощата/куриер до Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, отдел АУТБС;

- чрез изпращане на писмо по електронната поща на Община Лъки: [email protected], за отдел АУТБС.

 Допълнителна информация можете да получите от служителите в отдел АУТБС на Община Лъки на тел. 03052 / 22 55, вътр. 120 или 0886916324, всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа. 

=============================================================================

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ЗА СЕЛО ПОПОВИЦА  - 5 БРОЯ

ЗА ГРАД БОЖУРИЩЕ  - 4 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-СЕРЖАНТИ  - 2 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 22.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИЦИ  - 5 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.01.2018 Г.

ЗА ГРАД СОФИЯ  ОФИЦЕР-ФИНАНСИСТ- 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 21.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

 

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИК  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦЕРИ  - 2 БРОЯ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦ.КАНДИДАТ  - 1 БРОЙ

ЗА ГРАД ХАСКОВО ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване
за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината.
Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа.

 За по-подробна информация и описание на обектите, вижте текста на обявата

публикувано на 07.06.2017 година.

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в информационния център на Община Асеновград .

Валидно до: 14.04.2017


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

Общинска администрация и Ръководството на СУ "Христо Ботев" - гр.Лъки уведомява всички учители и ученици, че коледната ваканция се удължава с още два дни, със Заповед на Кмета на община Лъки, т.е. дните 09 и 10 януари (понеделник и вторник) са неучебни! Започвате училище на 11.01.2017 година - сряда! Приятна почивка!

 

 ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА 

НА

СПАС ВИКТОРОВ ТОДОРОВ

ЦКБ АД Клон Асеновград

IBAN: BG72 СЕСВ 9790 40А8 0558 00

BIC: CECBBGSF

Молим помогнете

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА следните общински движими вещи /МПС/:
Лек автомобил „ФОРД - МОНДЕО
Лек автомобил „ВАЗ 2121” / НИВА
Специализиран автомобил „РАФ 2203” / ЛАТВИЯ
Комбиниран  трактор  и  багер „БЕЛАРУС ЮМЗ-6КЛ
 С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

ПУБЛИКУВАНО НА 25.08.2017 Г.   

 Обява  на Община Лъки по реализирания проект

по Договор с регистрационен номер
BG05FMOP001-3.002-0133-C001
 
„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Лъки“ между АСП и Община Лъки.
                       
С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

 ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЯВЯВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНАТА, ЗАПОВЕД № 70 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ, ОТНОСНО  ВОДОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ 
 
    ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК.

 Общинска администрация - гр.Лъки обявява  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СПИСЪЦИ на заличените лица за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 година.

съгласно разпоредбите на (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 
 
списъци на заличените лица от община Лъки  за предстоящите парламентарни избори
прочетете по-старите новини