Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

О  Б  Я  В  А

  Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме,че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: Благоустрояване на прилежащото пространство и покриване на коритото на река Джурковска с цел защита от вредното въздействие на водите и наводнение в участъка между мост на ул. Освобождение и кръстовище с ул. Дичо Петров гр. Лъки, Община Лъки

С пълния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 19.09.2023г.

=============================================================

О  Б  Я  В  А

Във връзка със задълженията, произтичащи от разпоредбите на Глава втора: Уведомяване. Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че община Лъки със седалище и адрес на управление: град Лъки, п.к. 4241, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18 с БУЛСТАТ 000614967, представлявана от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет, подава Уведомление за инвестиционно предложение за проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ PDV 2132 /III-861, ЛЪКИ-ЗДРАВЕЦ/ - ДЖУРКОВО

С пълния текст на обявата може да се запознаете от тук.

публикувано на 15.09.2023г.

 

===========================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска служба по земеделие- Асеновград уведомява всички пчелари, че от 24.07.2023г. до 26.07.2023г. се приемат заявления по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2023 г.

Финасовият ресурс по тях за тази година е в размер на 10 091 365 лв. Кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството подават документи за финасова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с актуализиране на архива на отдел Архитектура, устройство на територията, благоустройстрояване и строителство към Община Лъки, молим всички собственици на сгради които имат издадени строителни разрешения през 1979 г. и в периода 1955 г. -1970 г. да ги предоставят за справка в удобно за тях време, всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №18 в сградата на Община Лъки. За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон 0886916324. Благодарим Ви за съдействието и се надяваме на Вашата активност.

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 
на 26.06.2023 г. от 11,30 часа ще се даде официален старт на строителството на обект:  „Укрепване и облагородяване на пешеходно пространство – пешеходен мост в гр. Лъки, Община Лъки”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЪКИ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица РЕШЕНИЕ № СМ-06-ЕО/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

С пълният текст на съобщението може да се запознаете от тук. и мотивите от тук.

публикувано на 17.05.2023г.

================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-22-16/19.04.2023 г. на Областен управител на област Пловдив, Кмета на община Лъки издава Заповед № 69 и Заповед № 70 от 27.04. 2023г.

публикувано на 02.05.2023г.

==================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОБЩИНА ЛЪКИ ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ОБЯВЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

С пълният текст на мерките може да се запознаете от тук.

 

 

 

 

==============================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 44 от 27.03.2023г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2023 година.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук.

публикувано на 27.03.2023г.

 

=========================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че периодът от 01.04.2023г. до 31.10.2023г. е обявен за ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН със Заповед №РД-133 от 23.03.2023г. на Министъра на околната среда и водите.

 

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарна безопасност в защитена територия Резерват „Червената стена“  НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ И СУХИ ТРЕВИ.

В случай на пожар в близост и/или в защитената територия, моля подавайте сигнали на тел. 112. 

Общинска администрация-гр.Лъки

=========================================================================

Във връзка с изпълнението на Заповед № 17/06.02.2023г. на Кмета на община Лъки, обявяваме на всички заинтересовани лица Протокол, относно преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.

С пълния текст на протокола може да се запознаете от тук.

публикувано на 24.02.2023г.

=======================================================================

Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Уведомление

Обявление

АСП- Предложение за планиране

Проект на Предложение на социалните услуги на общинско и областно ниво

Анализ на потребностите от социални услугrс приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 публикувано на 16.02.2023г.

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Заповед № 22/13.02.2023г. на Кмета на община Лъки, относно пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДЛС "КОРМИСОШ"- гр. Лъки.

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете от тук.

публикувано на 14.02.2023г

=======================================================================

 

============================================================================

С Ъ О Б Щ E Н И Е

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица График на РУ на МВР-Асеновград, относно осъществяване на приемен ден на граждани и срещи с кметове и кметски наместници в населените места на територията на община Лъки.

Населено място

Сграда

Дата

Час

гр. Лъки

ДПП- ет. 3

13.07.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Манастир

Кметство- ет.2

13.07.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Лъкавица

Кметство- ет.2

13.07.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

с. Югово

Кметство

14.09.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Борово

Кметство- ет.2

14.09.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Белица

Кметство- ет.2

14.09.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

с. Дряново

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

11:00 ч. до 12:00 ч.

с. Джурково

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

13:00 ч. до 14:00 ч.

с. Здравец

Кметство- ет.2

27.07.2023г.

14:30 ч. до 15:30 ч.

 


 ===============================================================

.........................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Очакване за влошаване на метеорологичната обстановка в област Пловдив на 26.01.2023г. /четвъртък/ и 27.01.2023г./ петък/

Във връзка с постъпило писмо от Областния управител на област Пловдив Ви информирам, че се очаква период на резки промени на атмосферните условия, а именно: значително понижаване на температурите, обилни валежи от дъжд и преминаването им в тежък, мокър сняг на 26.01.23г./ четвъртък/ и 27.01.23г./петък/.

С оглед на това, община Лъки ще следи за възникнали проблеми, причинени от влошената метеорологична обстановка.

В тази връзка моля гражданите на Община Лъки  да вземат предвид прогнозите  за възможно влошаване на метеорологичната обстановка.

Апелирам  да се подават сигнали на телефон 112, в случаи на бедствия и инциденти, с цел предприемане на мерки за справяне  с възникнали проблеми.

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

Кмет на община Лъки

======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица

Съобщение за ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

С пълният текст на съобщението можете да се запознаете от тук.

 

публикувано на 17.01.2023 г.

....................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки уведомява местната общност - жители на общината и други физически и юридически лица находящи се на територията й, че е открита Бюджетната процедура за съставяне на проект за Бюджет на община Лъки за 2023 година.
Очакваме предложения от всички граждани, представители на местния бизнес, общински съветници, кметски наместници и ръководители на бюджетни звена.
Вашите предложения може да представите писмено в деловодството на общината - стая №4 или на електронната поща на общината на адрес: [email protected]
Срокът за представяне на предложенията е до 17.00 часа на 20 януари 2023 година.

=======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
 
      Във връзка с подготовката на проекти за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме,че заявленията за участие ще бъдат приемани до 10.05.2023 г.
      За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате към инж. Стела Атанасова – началник отдел ИХДПЕИ,ет. 2, стая № 14.
  Телефон за връзка – 03052/22 55; 0895 440 997

=======================================================================

ОБЩИНА ЛЪКИ И НЧ "ЗОРА 2022г."- ГР. ЛЪКИ

О Р Г А Н И З И Р А Т

ПРАЗНИЧНА КОЛЕДНА ПРОГРАМА НА 20-ти и 21-ви ДЕКЕМВРИ от 17.30 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ ГР. ЛЪКИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

======================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 Уведомяваме ви, че поради технически проблем централата на Общинска администрация – Лъки няма да е достъпна и връзката със служителите ще се осъществява временно на следните телефони :

03052 22 88– кабинет на кмета, секретар на общината

·   Елица Мешева –кабинет на кмета

·   Емилия Стоянова –секретар на община Лъки

      ·  Стефка Асенова –Общински съвет

03052 22 11- Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство

·    Инж. Владимир Медев

·    Йосиф Чукалов

·    Емил Адамов

03052 22 35 – Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността“

·       Счетоводство

03052 2782–  Мария Иванова -  Местни данъци и такси

 0887 554079– Десислава Георгиева – ГРАО и деловодство

03052 2040- дежурни

==============================================================================

Община Лъки със Заповед № 187 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

26.10.2022 година

===========================================================================

Държавна агенция за закрила на детето с цел популяризиране и постигане на максимална публичност и достъпност обявява Национална линия за деца- 116 111.

Официалната страница можете да посетите на следният линк: www.116111.bg/

 

 

=====================================================================

roadpol

            Дни на безопасността на пътя 16 – 22 септември 2022 г.

21 септември 2022 г. – Ден без загинали на пътя. „Остани жив!

Пази живота!"

В периода от 16 до 22 септември 2022 г. ще се проведе кампания за намаляване до НУЛА на загиналите при пътнотранспортни произшествия за поне един ден. Това се случва в рамките на Дните на безопасността на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL), чиято цел е да се инициират превантивни събития за намаляване на травматизма по пътищата. От 2016 г. събитията се присъединяват към дейностите, посветени на Европейската седмица на мобилността, като в тази връзка до 2019 г. Европейската мрежа на службите на пътна полиция организираше тематична операция EDWARD (Европейски ден без загинали на пътя).

Тази година поставя фокус върху 21 септември, обявен за ден без загинали при пътни инциденти през 2022 г. Посланието на Дните е „Остани жив! Пази живота!" Общинска администрация- Лъки отправя апел към всички да спазват правилата за движение по пътищата, без значение дали в конкретния момент са шофьори, пешеходци или се придвижват с велосипед, тротинетка или друго средство. Важно е вниманието на всеки един гражданин да се насочи към прилагането на ефективни модели и реални действия за намаляване броя на пътно-транспортните произшествия в района и страната.

Допълнителна информация за настоящата кампания може да бъде намерена на официалната страница на ROADPOL на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/ , както и на интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/opp, където е създадена специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS".

===========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки предоставя на заинтересованите лица информация за програма "Приемна грижа за дете".

С пълния текст на информацията можете да се запознаете тук.

публикувано на 10.06.2022г.

=====================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 38 от 26.04.2022г. на Кмета на община Лъки за обявяване на пожароопасния сезон - пролет-лято-есен на 2022 година.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.04.2022г.

==================================================================

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 42 от 04.03.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 40 от 25.02.2021г на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

 

Публикувано на 02.03.2021 г. 

=====================================================================

   Община Лъки стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

   Община Лъки в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

 О Б Я В Я В А,

  че от 01.03.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 ·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 ·   деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 За повече подробности и изтегляне на необходимите бланки за попълване отворете линка:

 https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=category&inf_cat_id=26

   =============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

  В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

За същият ще бъде проведено публично обсъждане на 09.11.2020г., понеделник/ от 17.00 часа, в Заседателна зала на ОбС-Лъки, находяща се на III-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Лъки, спазвайки всички противоепидемични мерки действащи към настоящия момент.

  Всички граждани имащи мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да присъстват на публичното обсъждане или да ги подадат в писмен вид на електронния адрес на община Лъки - [email protected]  или в деловодството на общината до 13.00 часа на 09.11.2020 г.

публикувано на 30.10.2020 година

 

=============================================================================

Община Лъки със Заповед № 233 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

29.10.2020 година

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=====================================================

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

    Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

  Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

 https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

 

  МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по мярка 8.6

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 01.09.2022 год.

 МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по подмярка 7.2

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 29.08.2022 год.

 МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по мярка 7.5

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 22.08.2022 год.

  

Относно: Влошена метеорологична обстановка и обявен  оранжев код за опасност.

 

Във връзка с получени писма от Областен управител на област Пловдив  с рег.№ РД-36-137#1/10.06.2022г. и от Главна Дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви уведомяваме, че през следващите дни в страната е обявен оранжев код за опасност. По периферията на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон в петък и събота се очакват значителни валежи от 30-60 литра на кв. метър, а на места до 100 литра на кв. метър, гръмотевични бури и градушки, включително в неделя. Има опасност от възникване на поройни наводнения.В следствие преовлажняване на почвата на места е възможно активизиране на свлачища. Явленията ще продължат и през нощта срещу събота /11.06.2022г./.

Молим, гражданите на Община Лъки  да вземат предвид прогнозите на синоптиците за възможни опасни явления, които биха могли да настъпят в петък и през следващите два почивни дни.

         

 ОбА- гр.Лъки

  МИГ "ПРЕСПА" обявява, че е открит приема за проектни предложения по мярка 8.6

Пълният текст на обявата можете да видите тук.

публикувано на 31.03.2022 год.

прочетете по-старите новини